OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA

Nguyễn Minh Hải's Profile

Nguyễn Minh Hải

Nguyễn Minh Hải

17/10/2000

Số câu hỏi 2151
Số câu trả lời 1253
Điểm 1460
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (294)

  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 1 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
  • Nguyễn Minh Hải: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 năm
OFF