RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hãy cho biết các phân tử và ion sau là axit, bazơ hay lưỡng tính theo thuyết Bron – Stêt: HI, CH3COO-, H2PO4-, PO43-; NH3, S2-, HPO42-. Giải thích.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

- Axit: HI.

HI + H2O → H3O+ + I-

- Bazơ: CH3COO-, S2-, PO43-; NH3

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH-

PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

S2- + H2O ⇔ HS- + OH-

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH-

- Lưỡng tính: HPO42-, H2PO4-

HPO42- + H2O ⇔ PO43- + H3O+

HPO42- + H2O ⇔ H2PO4- + OH-

H2PO4- + H2O ⇔ HPO42- + H3O+

H2PO4- + H2O ⇔ H3PO4 + OH-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • Bin Nguyễn

  Cho 200 ml dung dịch KOH  vào 200 ml dung dịch AlCl3 1M thu được 7,8g kết tủa keo. Nồng độ mol của dung dịch KOH?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lan Anh

  1)Trộn lẫn 100ml dung dịch K2SO4 0,5M và 200ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,1M và với 100ml dung dịch MgCl2 0,2M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch sau cùng.

  2) Một dung dịch KOH có nồng độ mol/l ion OH- gấp 4 lần trong dung dịch Ba(OH)2 0,1M.

  a) Tính nồng độ dung dịch KOH.

  b) Nếu trộn mỗi dung dịch 200ml với nhau thì được dung dịch mơi có nồng độ ion OH- bao nhiêu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

   Một dung dịch hỗn hợp X gồm Na+ (0,3 mol), K+(0,1 mol) và OH-. Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M vào dung dịch X. Tính khối lượng muối thu được.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Có 100ml dung dịch S chứa các ion: H+ (x mol), Cl-(0,1 mol), SO42-(0,15 mol) và có 200ml dung dịch B chứa các ion: Na+ (0,2 mol), Ba2+ (0,2 mol), và OH- (y mol).

  a) Xác định x,y.

  b) Để trung hòa 100ml dung dịch A trên phải cần bao nhiêu ml dung dịch B?

  c) Trộn 100ml dung dịch A với 100ml dung dịch B sẽ thu được bao nhiêu gam muối không tan?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thiên Mai

  Có 200ml dung dịch X chứa: 0,4 mol H+ , 0,1mol Cl- và 0,15mol SO42-

  a) Xác định nồng độ các chất trong dung dịch X.

  b) Cho dung dịch Y (chứa 0,1mol Na+, 0,2mol Ba2+ và 0,5mol OH-) vào 200ml dung dịch X trên. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa A và dung dịch B. Tính lượng A và rắn sau cùng khi cô cạn dung dịch B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho 100ml dung dịch ZnCl2 2M vào 200ml dung dịch NaOH xM thu được sau cùng 14,28g kết tủa. Tính giá tri x.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho từ từ 200ml dung dịch NaOH 2,5M vào 100ml dung dịch ZnCl2 1,5M. Tính lượng kết tủa thu được sau cùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  dd A chứa đồng thời 2 axit H2SO4 1m và HCl 2M tác dụng với dd b gồm 200ml NaOH 1,5M và BaOH 0,5M môi trường trung tính thì cần thể tích dd x là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA