YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Có hai dung dịch sau :

a) CH3COOH 0,10M (Ka = 1,75.10-5). Tính nồng độ mol của ion H+

b) NH3 0,10M (Kb = 1,80.10-5). Tính nồng độ mol của ion OH-

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

a) Xét 1 lít dung dịch CH3COOH.

                        CH3COOH ⇔ CH3COO+ H+

Trước điện li:      0,1                    0             0

Điện li:                  x                      x             x

Sau điện li:        (0,1-x)                x              x

Ta có :

\({{K_a} = \frac{{[CH_3^{}CO{O^ - }][{H^ + }]}}{{[C{H_3}COOH]}} = 1,{{75.10}^{ - 5}}}\)

\({ \to \frac{{x.x}}{{(0,1 - x)}} = 1,{{75.10}^{ - 5}}}\)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x.x = 0,1.1,75.10-5 = 1,75.10-6

⇒ x = 1,32.10-3

⇒ [H+] = 1,32.10-3 mol/lít

b) Xét 1 lít dung dịch NH3

                               NH+ H2O ⇔ NH4 + OH-

Trước phản ứng:    0,1       0           0

Phản ứng:                x          x          x

Cân bằng:             (0,1 -x)   x          x

Ta có:

\({K = \frac{{[NH_4^ + ][O{H^ - }]}}{{[N{H_3}]}} = 1,{{8.10}^{ - 5}}}\)

\({ \to \frac{{x.x}}{{(0,1 - x)}} = 1,{{8.10}^{ - 5}}}\)

Vì x << 0,1 ⇒ (0,1 – x) ≈ 0,1 ⇒ x2 = 1,8.10-6

⇒ x = 1,34.10-3

⇒ [OH-] = 1,34.10-3 mol/lít.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA