YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11

Nhận xét nào sau đây về tính chất hóa học của cacbon là đúng?

A. Cacbon không thể hiện tính oxi hóa và tính khử.

B. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử với mức độ ngang nhau.

C. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử nhưng tính oxi là tính chất chủ yếu.

D. Cacbon thể hiện tính oxi hóa và tính khử nhưng tính khử là tính chất chủ yếu.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 15.4

Đáp án D

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15.4 trang 22 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 

 

 
 
YOMEDIA