OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to each of the following questions

  “You had better see a doctor if the sore throat does not clear up.” she said to me.

  • A. She reminded me of seeing a doctor if the sore throat did not clear up.
  • B. She ordered me to see a doctor if the sore throat did not clear up.
  • C. She insisted that I see a doctor unless the sore throat did not clear up.
  • D. She suggested that I see a doctor if the sore throat did not clear up. 
  trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án bên dưới
  ADMICRO/

  Câu 1 Đáp án đúng: D

  Tạm dịch: “Bạn nên đi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.” Cô ấy nói với tôi.

     A. Cô nhắc tôi nhớ đến gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.

     B. Cô ra lệnh cho tôi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.

     C. Cô khẳng định rằng tôi nên gặp một bác sĩ trừ khi đau họng không hết.

     D. Cô đề nghị tôi gặp bác sĩ nếu đau họng không hết.

  => đáp án D

 
 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC VỀ TÌM CÂU CẬN NGHĨA


Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestInfo() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5732

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListAnswerByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/vui/models/Test.php on line 834

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5738

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getQuestByQuestkind2() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5787

Deprecated: Non-static method Vui_Model_Test::getListExplainByQuestID() should not be called statically in /home/www/html/online/hoc247net/mobile/application/modules/default/controllers/TestController.php on line 5820
OFF