OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2022-2023 trường THPT Sương Nguyệt Anh

19/04/2023 519.85 KB 81 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2023/20230419/931481451126_20230419_224131.pdf?r=3280
ADMICRO/
Banner-Video

Dưới đây là nội dung tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2022-2023 trường THPT Sương Nguyệt Anh giúp các em học sinh lớp 11 có thêm tài liệu ôn tập rèn luyện kĩ năng làm bài môn GDCD 11 để chuẩn bị cho các kì thi HK2 sắp đến được HOC247 biên soạn và tổng hợp đầy đủ. Hi vọng tài liệu sẽ có ích với các em. Chúc các em có kết quả học tập tốt!

 

 
 

TRƯỜNG THPT SƯƠNG NGUYỆT ANH

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

MÔN: GDCD 11

NĂM HỌC 2022-2023

Thời gian làm bài: 45 phút

1. Đề số 1

Câu 1: (2 điểm)

Tại sao nói Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc?

Câu 2: (2 điểm)

Trình bày các biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

Câu 3: (2 điểm)

Nêu được nhiệm vụ và vai trò của GD&ĐT?

Câu 4: (2 điểm)

Đảng và Nhà nước ta đề ra những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường QP&AN như thế nào?

Câu 5: (2 điểm)

Em sẽ  làm gì nếu chứng kiến hành vi gây hại cho tài nguyên, môi trường?

ĐÁP ÁN

Tự luận (10 điểm)

Câu 1: (2 điểm)

+ Tính nhân dân: (1 điểm)

.  Nhà nước của dân, do dân, vì dân. (0.25 điểm)

.  Nhân dân tham gia quản lý nhà nước. (0.25 điểm)

.  Thể hiện ý chí và nguyện vọng của ND. (0.25 điểm)

.  Là công cụ để ND thực hiện quyền làm chủ. (0.25 điểm)

+ Tính dân tộc: (1  điểm)

.  Đoàn kết toàn dân tộc. (0.5 điểm)

. Có những chính sách đúng, chăm lo lợi ích các dân tộc. (0.25 điểm)

. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. (0.25 điểm)

Câu 2: (2 điểm)

- Biểu hiện:

+ Quyền bầu cử, ứng cử. (0.5 điểm)

+ Tham gia quản lý nhà nước, khiếu nại tố cáo. (0.5 điểm)

+ Kiến nghị với các cơ quan nhà nước. (0.5 điểm)

+ Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng(0.5 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

* Nhiệm vụ của GD&ĐT(1 điểm)

- Nâng cao dân trí: trí.

- Đào tạo nhân lực.

- Bôì dưỡng nhân tài.

* Vai trò của GD& ĐT (1 điểm)

+ Giữ gìn, phát triển, truyền bá văn minh nhân loại.

+ Là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH.

+ Là điều kiện phát huy nguồn nhân lực.

Câu 4: (2 điểm ) Mỗi ý 0.5 điểm  

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn  kết toàn dân tộc.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh.

- Kết hợp KTXH với QP&AN.

Câu 5: (2 điểm)

Yêu cầu bài làm của học sinh nêu được:

- Tỏ thái độ phản đối những việc làm gây hại cho tài nguyên, môi trường bằng cách phê phán trực tiếp hoặc gián tiếp. (1 điểm)

- Báo cho những cán bộ, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm về những hành vi vi phạm. (1 điểm)

2. Đề số 2

I.TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

( Mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm)

Câu 9.1.a. Nhà nước ra đời khi trong xã hội có

A.  phân chia giai cấp                                                             B. chế độ tư hữu.

C. phân chia tầng lớp.                                                             D. chế độ công hữu.

Câu 9.2. a.Chế độ xã hội không chưa có nhà nước là chế độ

A. phong kiến.             B. tư bản                     C. XHCN.                   D. nguyên thủy.

Câu 9. 3.a. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước của

A. nông dân.               B. nhân dân.                C. công dân                 D. công nhân.

Câu 9. 4. a.Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam quản lí mọi mặt đời sống xã hội bằng

A. pháp luật.               B. chủ trương.             C. pháp chế.                D. chính sách.

Câu 9.5. a. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của

A. giai cấp nông dân.                                                  B. tầng lớp trí thức.

B. giai cấp công nhân.                                                 D. nhân dân lao động.

Câu 9.6.b. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam do ai lãnh đạo?

A. Đảng Cộng sản.      B. Đảng Công sản Việt Nam.             C. Chủ tịch nước.        D. Chủ tịch quốc hội.

Câu 9.7. b.Quốc hội thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

A. Quyền lực.             B. Quản lí.                   C. Lãnh đạo.               D. Giám sát.

Câu 9.8.b. Chính phủ thuộc hệ thống cơ quan nào trong bộ máy nhà nước?

A. Quyền lực.             B. Quản lí.                   C. Lãnh đạo.               D. Giám sát.

Câu 9.9.b. Muốn quản lí xã hội bằng pháp luật  trước tiên Nhà nước cần phải làm gì?

A. Ban hành pháp luật.                                               B. Tăng cường giám sát.

C. Tổ chức thực hiện pháp luật.                                  D. Tăng cường xử lí vi phạm pháp luật.

Câu 9.10.c. Cảnh sát giao thông tuần tra và xử lí các trường hợp vi phạm luật giao thông. Chứng tỏ cảnh sát giao thông đã thực hiện chức năng nào sau đây?

A. Giữ gìn trật tự giao thông.                                     B. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hôi.

C. Đảm bảo an ninh.                                                   D. Xây dựng văn hóa giao thông.

Câu 9.11.c. Ông A kinh doanh nhưng không nộp thuế cho nhà nước theo đúng quy định, cơ quan thuế đã quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp của ông A. Điều đó chứng tỏ Nhà nước đã sử dụng phương tiện nào sau đây để quản lí Nhà nước?

A. Pháp chế.                B. Chủ trương.                        C. Pháp luật.               D. Hiến pháp.

Câu 9.12.d. Ông A đã sử dụng Facebook để viết bài và tuyên truyền các thông tin sai lệch nói xấu Đảng và Nhà nước. Em là bạn trên Facebook của ông A, em phải lựa chọn cách ứng xử này sau đây cho phù hợp với trách nhiệm của công dân đối với việc góp phần xây dựng nhà nước?

A. Chia sẻ thông tin.                                                   B. Bình luận để tán thành, cổ vũ.

C. Phê phán, đấu tranh.                                               D. Chỉ đọc không thể hiện thái độ.

Câu 10.13.a. Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ của

A. quãng đại quần chúng nhân dân.                           B. giai cấp công nhân.

C. nhân dân.                                                                D. tầng lớp trí thức.

Câu 10.14.a. Nền dân chủ XHCN thực thi chủ yếu thông qua

A. Chính phủ.             B. Nhà nước.                           C. Quốc hội.                D. Pháp luật.

Câu 10.15.a. Nền dân chủ XHCN về tư tưởng lấy hệ tư tưởng của ai làm nền tảng tinh thần của xã hội?

A. Hồ Chí Minh.         B. C. Mác.                   C. Mác- Lê nin.           D. Ăng- ghen.

.Câu 10.16. a. Nền dân chủ XHCN gắn liền với

A . pháp luât.              B. cơ chế.                    C. chính sách.              D. chủ trương.

Câu 10.17.b. Quyền bình đẳng nam nữ thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.                B. Kinh tế.                  C. Văn hóa.                 D. Xã hội.

Câu 10.18.b. Tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội. Thể hiện dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.                B. Kinh tế.                  C. Văn hóa.                 D. Xã hội.

Câu 10.19.c. H có năng khiếu về thơ văn, H đã sáng tác bài thơ và được đăng báo. Điều đó chứng tỏ H đã thực thi dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.                B. Kinh tế.                  C. Văn hóa.                 D. Xã hội.

Câu 10.20.c.Ông B tham gia phát biểu ý kiến về việc giữ gìn vệ sinh môi trường ở thôn, xóm trong cuộc họp thôn. Điều đó chứng tỏ ông B đã thực thi dân chủ trong lĩnh vực nào dưới đây?

A. Chính trị.                B. Kinh tế.                  C. Văn hóa.                 D. Xã hội.

Câu 10.21.d. Anh T không cho chị H đi học Cao học vì cho rằng “ Phụ nữ chỉ nên ở nhà lo cơm nước nội trợ và chăm sóc con cái”. Chị H cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây cho phù với quyền bình đẳng nam nữ?

A. Nghe lời chồng mình ở nhà chăm con và lo việc nội trợ.            

B. Kiên quyết đi học bằng mọi cách để có được bằng thạc sĩ.

C. Trao đổi với chồng về nguyện vọng của mình và sắp xếp công việc hợp lí để đi học.

D. Đấu tranh để đòi quyền bình đẳng nam nữ trong gia đình.

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

3. Đề số 3

Câu 1/ (5 điểm)

a/ Nhiệm vụ của Văn hóa là gì? Em hiểu thế nào là nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Lấy ví dụ minh họa!

b/ Xác định nhiệm vụ quan trọng của Văn hóa, Đảng, Nhà nước đề ra những phương hướng gì nhằm xây dựng nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc?

c/ Cần phải làm gì để kế thừa, phát huy những Di sản và văn hóa truyền thống của dân tộc?

Câu 2/ (5 điểm)

a/ Hãy trình bày mục tiêu và phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta?

b/ Là một học sinh nói riêng, một công dân, em có trách nhiệm như thế nào đối với chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

4. Đề số 4

I- PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)

1). Dân chủ trong chính trị được thể hiện

 A. Quyền bầu cử và ứng cử                            B. Quyền tự do cá nhân

 C. Quyền ngôn luận, hội họp                         D. Quyền đấu tranh phê bình

2). Đáp án nào sau đây nêu đúng nhất về bản chất của Nhà nước?

  A. Cơ quan phúc lợi chung của toàn xã hội              

  B.  Công cụ thống trị áp bức của giai cấp đối với XH 

  C. Bộ máy quản lý của xã hội                                   

  D. Là cơ quan quyền lực của giai cấp

3). Dân số tăng nhanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng :

   A. Thừa lao động, khó giải quyết việc làm                

  B. Mức sống thấp, bệnh tật nhiều

  C.  Các tệ nạn xã hội tăng                                           

  D.Tất cả các phương án trên

4). Giáo dục và đào tạo có nhiệm vụ:

  A. Giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại        

  B. Thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  C. Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài     

  D. Phát huy nguồn lực con người

5). Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số dưới đây, biện pháp nào tác động trực tiếp tới nhận thức của người dân?

A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí             

B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên Hợp quốc

C. Xã hội hoá công tác dân số                               

D. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số

6). Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia trong đó lực lượng nòng cốt là:

A. Toàn dân                                                   B. Quân đội nhân dân

C. Quân đội nhân dân và Công an nhân dân        D. Công an nhân dân

7). Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục là:

A. Người giỏi được phát huy tài năng                         

B. Bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân

C. Tạo mọi điều kiện để người nghèo có cơ hội học tập      

D. Tất cả đáp án trên

8). Vấn đề nào dưới đây được đặc biệt chú ý ở nước ta do tác động lâu dài của nó đối với chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững?

A. Giáo dục môi trường cho thế hệ trẻ                          

B. Phát triển đô thị

C. Phát triển chăn nuôi gia đình                                     

D. Giáo dục và rèn luyện thể chất cho thế hệ trẻ

9). Câu nào sau đây mang bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN?

A. Quyền lực thuộc về nhân dân                                      

B. Nhà nước tổ chức việc xây dựng XH mới – XHCN

C. Nhà nước mang bản chất của giai cấp công nhân        

D. Là bộ máy trấn áp sự phản kháng của giai cấp khác

10). Hoạt động bảo vệ môi trường là:

A. Giữ cho MT trong lành, sạch đẹp; phòng ngừa, hạn chế tác động xấu tới MT

B. Khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên

C. Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường 

D.Tất cả các ý trên

11).  Chức năng nào cơ bản nhất trong các chức năng sau đây của Nhà nước trong lịch sử?

A. Chức năng đối ngoại                                B. Chức năng thống trị giai cấp

C. Chức năng xã hội                                       D. Chức năng đối nội

12). Cơ sở kinh tế hình thành nền dân chủ XHCN ở nước ta :

 A. Công hữu về tư liệu sản xuất                  

 B. Tư hữu về tư liệu sản xuất

 C. Xây dựng nhà nước kiểu mới                  

 D. Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN

 II – PHẦN TỰ LUẬN (7đ)

  Câu 1  Vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN ViệtNam trong hệ thống chính trị ở nước ta như thế nào?(3đ)

  Câu 2   Trình bày phương hướng cơ bản nhằm giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay.(2đ)

  Câu 3   Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại của nước ta hiện nay? (2đ)

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

5. Đề số 5

I. Phần trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Câu 1: Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi các chế độ xã hội là

A. Sự phát triển của văn hóa                          B. Sự tiến bộ của khoa học

C. Sự phát triển của kinh tế                           D. Sự tiến bộ của loài người

Câu 2: Nước ta hóa độ lên CNXH theo hình thức nào?

A. Hóa độ gián tiếp                                     B. Hóa độ trực tiếp

C. Từ tư bản chủ nghĩa lên CNXH                  D. Từ chiếm hữu nô lệ lên CNXH

Câu 3: Nhà nước xuất hiện đại diện cho ai?

A. Nhân dân lao động                                B. Giai cấp thống trị

C. Nông dân                                             D. Trí thức

Câu 4: Nhà nước pháp quyền XHCNVN thực hiện ý chí và lợi ích của:

A. Giai cấp công nhân                             B. Nhân dân lao động

C. Tòan dân tộc                                     D. Cả A, B, C

Câu 5: Trong những câu sau, câu nào chỉ hoạt động nhằm bồi dưỡng nhân tài?

A. Tổ chức thi học sinh giỏi                            B. Mở các trường dạy nghề

C. Xóa mù chữ                                             D. Chương trình 135

Câu 6: Nhiệm vụ của văn hóa là xây dựng nền văn hóa:

A. Tiên tiến                                                  B. Hiện đại

C. Tiên tiến đạm đà bản sắc dân tộc               D. Đậm đà dân tộc Việt Nam

Câu 7: Hãy chỉ ra văn hóa phi vật thể trong những câu sau:

A. Vịnh Hạ Long                                             B. Hát tuồng

C. Cố Đô Huế                                                 D. Hội An Mỹ Sơn

Câu 8: Hệ thống tri thức được khám phá từ thực tiễn và kiểm nghiệm trong thực tiễn, đó là:

A. Thông tin                                                   B. Công nghệ

C. Kỹ thuật                                                    D. Khoa học

Câu 9: Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm:

A. Học hỏi thành tựu KHKT                          B. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

C. Thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH HĐH            D. A, B, C đúng

Câu 10: Nhiệm vụ của KHCN:

A. Phát triển nguồn nhân lực                          B. Xây dựng tổ quốc

C. Giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn xã hội do cuộc sống đề ra

D. Bảo vệ tổ quốc.

Câu 11: Câu ào sau đây là đúng với văn hóa nước ta hiện nay:

A. Học đòi phương tây là tốt                          B. Hòa nhập hòan tòan

C. Cứ bảo thủ lạc hậu                                   D. Hòa nhập nhưng không hòa tan

Câu 12: Nền dân chủ XHCN được thực hiện trong các lĩnh vực:

A. Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Xã hội                

B. Chính trị - Kinh tế - Văn hóa – Tinh thần

C. Chính trị - Kinh tế                                     

D. Chính trị - Văn hóa – Xã hội

 B- Tự Luận(7đ):

Câu 1: Trình bày những nguyên tắc và phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại. Theo em tại sao chúng ta phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế?

Câu 2: Trình bày vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh. Theo em tại sao trong tình hình hiện nay chúng ta phải tăng cường quốc phòng và an ninh? Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

--(Nội dung đầy đủ, chi tiết vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---


Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn GDCD 11 năm 2022-2023 trường THPT Sương Nguyệt Anh. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt!

NONE
ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
OFF