RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 6 lớp 11 Listening - Bài nghe Competitions


Bài học Unit 6 Lớp 11 Competitions phần Listening hướng dẫn các em kỹ năng nghe chi tiết để chọn đáp án đúng, sai và trả lời câu hỏi về nội dung bài nghe xoay quanh cuộc thi marathon.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Before You Listen Unit 6 Lớp 11

Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?)
2. Who do you think can take part in the Boston race? (Theo bạn thì ai có thể tham gia vào cuộc thi chạy Boston?)

Guide to answer

1. Boston Marathon is the world's oldest annual marathon and ranks as one of the world's best-known road racing events.
2. Amateur and professional runners from all over the world can take part in the Boston Marathon each year.

2. While You Listen Unit 6 Lớp 11

2.1. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 1

Listen to the dialogue about the Boston Marathon and decide whether the statements are true (T) or false (F) . (Nghe bài hội thoại về Cuộc thi chạy Boston và xác định xem các phát biểu sau là đúng (T) hoặc sai (F).)

1. The Boston Marathon is held every year in the USA.  (Cuộc thi Marathon Boston được tổ chức hàng năm ở Mỹ.)

2. It began in 1897. (Nó bắt đầu năm 1897.)

3. John McDermott clocked 2 hours 15 minutes and 10 seconds. (John McDermott đã ghi dấu 2 giờ 15 phút 10 giây.)

4. Women were officially allowed to participate in the races in 1957. (Phụ nữ được chính thức cho phép tham gia vào những vòng đua năm 1957.)

5. In 1984, 34 countries took part in the marathon. (Năm 1984, 34 quốc gia đã tham gia vào cuộc thi chạy marathon.)

6. According to the race's rules, runners have to pass through the centre of Boston. (Theo như luật đua, những người thi đấu phải chạy qua trung tâm của thành phố Boston.)

Guide to answer

1 2 3 4 5 6
T T F F T F

 

2.2. Unit 6 Lớp 11 Listening Task 2

Listen again and answer the following questions. (Nghe lại và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Where did John McDermott come from? (John McDermott đến từ đâu?)

2. When did Kuscsik become the first official female champion? (Kuscsik trở thành nhà vô địch nữ chính thức đầu tiên vào năm nào?)

3. How many women started and finished the race in 1972? (Có bao nhiêu phụ nữ tham gia và hoàn thành cuộc chạy đua vào năm 1972?)

4. How many runners joined the Boston Marathon in 1984? (Có bao nhiêu vận động viên điền kinh tham dự Cuộc thi chạy Boston năm 1984?)

Guide to answer

1. He came from New York.

2. She became the first official female champion in 1972.

3. 8 women started and finished the race in 1972.

4. 6164 runners joined the Boston Marathon in 1984.

3. After Your Listen Unit 6 Lớp 11

Work in groups. Name some famous runners in Vietnam and say what is special about them. (Làm việc nhóm. Kể tên một số vận động viên điền kinh nổi tiếng ở Việt Nam và nói xem điều gì đặc biệt ở họ.)

Guide to answer

- Truong Thanh Hang - "The gold girl" of Vietnam's sports, "Athletic Queen".

- Vu Thi Huong is a track and field sprint athlete who competes internationally for Vietnam.

- Dang Thi Teo, one of the most famous marathon runners in Vietnam, began her first race when she was only 14 years old and won the gold medal. She can not remember how many medals she won. She finished her career as a runner in 1997 when her first son was born. Now she is an athletics coach.

4. Tapescript Listening Unit 6 Lớp 11

Trang: What are you reading, Paul?

Paul: The history of Boston Marathon.

Trang: It sounds interesting! How often is it held?

Paul: Every year, in the USA.

Trang: When did it begin?

Paul: In 1897. And the same year, John McDermott won the first Boston Athletic Association Marathon.

Trang: Who was John McDermott? Where did he come from?

Paul: He was the first man who won the first Boston Marathon in the USA.

Ha came from New York.

Trang: How long did it take him to reach the finish?

Paul: He clocked 2 hours 50 minutes and 10 seconds.

Trang: Did women have right to participate in long distance running?

Paul: Yes... But not until 1967, women were formally accepted to take part in the Boston races... A few years later. Kuscsik became the first official female champion.

Trang: When did she win the race?

Paul: In 1972. There were 8 women starting the race and all 8 finished.

Trang: Is the race held for only American people?

Paul: No. Each year, more runners from every part of the world join it. In 1984, 6164 runners from 34 countries ran in the marathon.

Trang: What are the rules of the Boston Marathon?

Paul: The Boston race is about 42km. Runners have to go throush 13 towns during the race. It ends in the centre of Boston.

Trang: Oh, that's great. Thanks a lot, Paul.

Trên đây là nội dung bài học Unit 6 tiếng Anh lớp 11 phần Listening - Competitions, trong quá trình học bài và thực hành nghe có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

  • Đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp nhất

    The London Marathon is one of the best known long distance races in the world. Some of the (1)............................famous long – distance runners have completed in it. But (2).........................makes it different from many other great sporting events is (3) ......................fact that ordinary people can (4)..............................part along side international stars.

    The race was the idea of Chris Brasher, a former Olympic athlete . In 1979, friends told him about the New York Marathon, during (5)........................the runners are encouraged to carry (6)..........................to the end of the course by the enthusiastic shouts of the spectators. He flew to the USA to run in the race (7).........................was so impressed by (8)...........................that he decided to organize a similar event in Britain. Many problems (9)...................to be overcome before the first London Marathon took place in 1981. Chris Brasher still takes a keen interest in the event, even though he is no (10) ...................... organizer.

    Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

YOMEDIA