RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 5 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung trở thành thành viên của Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 11 Project  Task 1

Work in two groups. Each group should choose a different set of questions. Do some research and find out the following. (Làm việc theo 2 nhóm. Mỗi nhóm chọn một bộ câu hỏi khác nhau. Hãy nghiên cứu để tìm ra những ý dưới đây)
* Set A: Which ASEAN member state (Quốc gia thành viên ASEAN nào)
landlocked country? (là quốc gia không giáp biển?)
has the largest/smallest population? (có dân số lớn nhất/ nhỏ nhất?)
use the dollar as the currency unit? (sử dụng đồng Đô La làm đơn vị tiền tệ?)
has the largest number of islands? (có số lượng đảo nhiều nhất?)
*Set B: Which ASEAN member state (Quốc gia thành viên ASEAN nào)
use English as one of their official languages? (sử dụng tiếng Anh làm một trong các ngôn ngữ chính)
is called 'the land of golden pagodas'? (được gọi là vùng đất của các ngôi chùa vàng?)
is known as 'the land of smiles'? (được biết đến như là vùng đất của những nụ cười?)
has the largest/smallest area? (có diện tích lớn nhất/ nhỏ nhất?)

Đáp án chi tiết: 

* Set A:
1. Laos
2. Indonesia (largest: 237,424,3563 - 2011 Census); Singapore (smallest: 5,076,700 people - 2010 Census)
3. Brunei (Brunei dollar) and Singapore (Singapore dollar)
4. Indonesia (It has about 17,508 islands)
* Set B:
1. The Philippines and Singapore
2. Myanmar
3. Thailand
4. Indonesia (largest: 1,904,569 km2); Singapore (smallest: 707.1 km2)

2. Unit 5 Lớp 11 Project  Task 2

Bài dịch và đáp án chi tiết: 

Present your findings to the whole class. (Trình bày những điều em tìm được trước cả lớp.)
Set A: Laos is a landlocked country. The country with the largest population is Indonesia with a population of 237,424,363 people – from the 2011 Census. And with a population of 5,076,700 people - from the 2010 Census, Singapore is the country with the smallest population. Brunei and Singapore use the dollar as the currency unit. Indonesia has the largest number of islands. It has about 17,508 islands. 
Set B: The countries that use English as one of their official languages are The Philippines and Singapore. Myanmar is called 'the land of golden pagodas'. Thailand is known as 'the land of smiles'. Indonesia has the largest area. It covers a land area of 1,904,569 km2. Singapore has the smallest area. Its area is 707.1 km2. (
Lào là quốc gia không giáp biển. Đất nước có dân số đông nhất là Indonesia với dân số 237.424.363 người - Theo điều tra dân số năm 2011. Và với dân số 5.076.700 người, theo điều tra dân số năm 2010, Singapore là quốc gia có dân số ít nhất. Brunei và Singapore sử dụng đồng đô la làm đơn vị tiền tệ. Indonesia có số lượng đảo nhiều nhất. Nó có khoảng 17,508 hòn đảo. Các quốc gia sử dụng tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ chính thức của họ là Philippines và Singapore. Myanmar được gọi là 'vùng đất của chùa vàng'. Thái Lan được biết đến như là 'vùng đất của những nụ cười'. Indonesia có diện tích lớn nhất. Nó có diện tích đất liền là 1.904.569 km2. Singapore có diện tích nhỏ nhất. Diện tích của nó là 707,1 km2.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 5 Being part of ASEAN -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 Being part of ASEAN- Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề trở thành một phần của hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 5 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

RANDOM