OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Speaking - Hội thoại


Bài học Unit 5 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách trình bày về các đặc điểm của một quốc gia trong Hiệp Hội các quốc gia Đông Nam Á. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 1

Match the countries with their national flags. Check the answers with a partner. (Hãy ghép tên các quốc gia với quốc kỳ của họ. Kiểm tra câu trả lời với bạn bên cạnh.)

1. Brunei Darussalam a. Kuala Lumpur
2. Cambodia b. Singapore
3. Indonesia c. Mannila
4. Laos d. Bandar Seri Begawan
5. Malaysia e. Bangkok
6. Myanmar f. Hanoi
7. Phillipines g. Nay Pyi Taw
8. Singapore

h. Phnom Penh

9. Thailand i. Vientiane
10. Vietnam j. Jakarta

Câu trả lời chi tiết: 

1. d              2. h                    3. j                 4.          5.             
6. g             7. c                    8. b                 9.  e       10. f

2. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 2

Listen to a brief introduction to an ASEAN member state and complete the text with the correct numbers. (Nghe bài giới thiệu ngắn gọn về một quốc gia thành viên ASEAN và hoàn thành đoạn văn với những con số đúng.)
Indonesia is a country in Southest Asia with an area of one million, nine hundred and four thousand, five hundred and sixty - nine kilometres (1,904,566 km2). It has a population of two hundred and (1) ____, four hundred and (2)____, three hundred and (3)  _____ people (2 ___, 4 ___, 3___)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. thirty-seven million
2. twenty-four thousand
3. sixty-three
(237,424,363)

Bài dịch:

Indonesia là một quốc gia ở Đông Nam Á với diện tích một triệu chín trăm lẻ bốn nghìn năm trăm sáu mươi chín kilomet vuông (1.904.569 km2). Có dân số hai trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi tư nghìn ba trăm sáu mươi ba người (237, 424, 363).

3. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in pairs. Student A uses the table below and student B uses the table on page 69. Ask each other questions to fill the gaps in your table. (Làm việc theo nhóm, học sinh A dùng bảng thông tin bên dưới, học sinh B dùng bảng trang 69. Hãy hỏi nhau hoàn thành những chỗ trống trong bảng của mình.)

Example: 
Student A: Can you tell me what's population of Laos is?
Student B: It's six million, four hundred and seventy - seven thousand, two hundred and eleven people. And what is the area of Laos
Student A: It's two hundred thirty - six thousand, eight hundred sqaure, kilometres. 

Countries Area (km2) Population Currency Official languages
Laos 236, 800 (1) ___ Lao Kip Lao
Malaysia (2)___ 27,565,821 Malaysian Ringit Malaysian
Phillipines 300,000 92,337,852 Phillipine peso Fillipino, (3) ___
Thailand (4)_____ 66,720,153 baht Thai
Singapore (5) _____ 5,076,700 Singapore dollar Malay, (6) ____, English, Tamil 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Student A:      1. 6.477.211            2. 329.847              3. English                4. 513,115 6.           5. 707.1                  6. Mandarin 

Student B:       1. 236,800              2. 27,565,821          3. 300,000             4. Pesco                    5. 66,720,153           6. 5.076.700   

Bài dịch: 

Học sinh A: Bạn có thể cho tôi biết dân số của Lào là bao nhiêu?
Học sinh B: Đó là sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm mười một người. Và diện tích của Lào là bao nhiêu?
Học sinh A: Hai trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm kilomet vuông.

4. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 4

Work in groups. Use the information in 1,2 and in READING to talk about one ASEAN country. Report to the class. (Làm việc theo nhóm, dùng thông tin ở bài tập 1 và phần ĐỌC để nói về một đất nước trong khối ASEAN rồi thuật lại trước lớp.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Student A: Laos is a country in Southeast Asia. It has an area of 236,800 square kilometres.
Student B: Its population is 6,477,211. Vientiane is the capital city.
Student C: The currency unit in Laos is the Lao kip and its official language is Lao.
Student D: And the country joined ASEAN in 1997.

Bài dịch: 

Học sinh A: Lào là một quốc gia ở Đông Nam Á. Nó có diện tích 236.800 km vuông.
Học sinh B: Dân số là 6.477.211. Viên Chăn là thủ phủ của thành phố.
Học sinh C: Đơn vị tiền tệ ở Lào là kip Lào và ngôn ngữ chính thức là tiếng Lào.
Học sinh D: Và đất nước này đã gia nhập ASEAN vào năm 1997.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 4 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 being part of ASEAN - speaking chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về việc trở thành một phần của Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Speaking.

Câu 3 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

6. Hỏi đáp speaking Unit 4 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
OFF