OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 11 mới Unit 5 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 5 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về chủ đề trở thành một phần của Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 5 Lớp 11 Listening Task 1

Match the words (1-6) with the words and phrases (a-f) to form compounds or meaningful phrases. Compare with a partner. (Ghép các từ (1-6) với các từ / cụm (a-f) để tạo thành từ ghép hoặc những cụm từ có nghĩa. So sánh với bạn bên cạnh.)

1. Host (n) a. Council
2. Host (v) b. On top of the meadal table
3. Sports (n) c. Home empty - handed
4. finish (v)

d. Solidarity and mutual understanding

5. Go (v) e. The ASEAN school game
6. Promote f. Country

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. f                 2. e             3. a           4.               5. c              6. d

Bài dịch: 

1. nước chủ nhà
2. đăng cai thế vận hội ASEAN
3. hội đồng thể thao
4. đứng đầu thành tích huy chương
5. ra về tay không
6. xúc tiến tình đoàn kết và thấu hiểu

2. Unit 5 Lớp 11 Listening Task 2

 Listen to a sports intructor's talk. What is he talking about? Tick the correct box. (Hãy nghe đoạn hội thoại của một hướng dẫn viên thể thao. Anh ấy đang nói về điều gì? Đánh dấu vào ô đúng.)

A. The rules of the ASEAN schools Games
B. The country that hosted the ASEAN Schools Games
C. Five ASEAN Schools Game
D. Records set at the ASEAN schools games.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết: 

C. Five ASEAN Schools Games

Bài dịch: 

A. Các quy tắc của Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á
B. Các quốc gia đã tổ chức Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á
C. Năm kỳ Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á
D. Các băng ghi tại Đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á

3. Audio Script Unit 4 Lớp 11 Listening

Audio Script:

Hello, everybody. Today I'd like to talk about one of the ASEAN sports activities.

ASG stands for ASFIAN School Games. This event is organised every year by an ASEAN member state. The organisation that supports the ASG is the ASEAN School Sports Council (ASSC). ASSC promotes sports activities for school students in ASEAN member states.

The ASG aims to establish and strengthen friendship among ASEAN students. When participating in ASG sports events and cultural exchanges, the ASEAN youth have a chance to learn more about the culture and history of ASEAN and its member states. They also share information and experience, which promotes solidarity and mutual understanding among young people.

The first ASG took place in 2009 in Thailand. Thailand finished on top of the medal table with 72 gold medals. Viet Nam was second with 18 gold medals. The second ASG was organised in 2010 in Malaysia. Malaysia was first with 45 gold medals, followed by Thailand with 32. Singapore hosted the third ASG in 2011. Thailand won the Games with 29 gold medals. Singapore was second with 26. The fourth ASG was held in 2012 in Indonesia. Thailand dominated the Games again and won 38 gold medals. Indonesia was second with 33 gold medals.

The fifth ASG took place in Viet Nam in 2013. The host dominated the Games and finished on top of the medal table with 50 gold medals. Malaysia was second with 25. None of the teams went home empty-handed.

I have more detailed information about each ASG. Just come and talk to me if you aril interested.

Bài dịch

Chào mọi người. Hôm nay tôi muốn nói về một trong những hoạt động thể thao của ASEAN.

ASG là viết tắt của ASEAN School Games. Sự kiện này được tổ chức hàng năm bởi một quốc gia thành viên ASEAN. Tổ chức hỗ trợ ASG là Hội đồng Thể thao Trường học ASEAN (ASSC). ASSC thúc đẩy hoạt động thể thao cho học sinh các nước thành viên ASEAN.

ASG nhằm mục đích thiết lập và tăng cường tình hữu nghị giữa các sinh viên ASEAN. Khi tham gia các sự kiện thể thao ASG và giao lưu văn hoá, thanh niên ASEAN có cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hoá và lịch sử của ASEAN và các quốc gia thành viên. Họ cũng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, thúc đẩy sự đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau giữa những người trẻ tuổi.

ASG đầu tiên diễn ra vào năm 2009 tại Thái Lan. Thái Lan đã đứng đầu về thành tích huy chương với 72 huy chương vàng. Việt Nam đứng thứ hai với 18 huy chương vàng. ASG thứ hai được tổ chức vào năm 2010 tại Malaysia. Malaysia lần đầu tiên có 45 huy chương vàng, tiếp theo là Thái Lan với 32. Singapore là nước dẫn đầu ASG thứ ba vào năm 2011. Thái Lan đã giành giải với 29 huy chương vàng. Singapore đứng thứ hai với 26. ASG thứ tư được tổ chức vào năm 2012 tại Indonesia. Thái Lan lại chiếm ưu thế trong Thế vận hội và giành được 38 huy chương vàng. Indonesia đứng thứ hai với 33 huy chương vàng.

ASG lần thứ 5 đã diễn ra tại Việt Nam vào năm 2013. Chủ nhà đã thống trị giải vô địch Game và đứng đầu bảng huy chương với 50 huy chương vàng. Malaysia đứng thứ hai với 25 huy chương. Không ai trong số các đội trở về nhà tay không.

Tôi có thêm thông tin chi tiết về mỗi ASG. Chỉ cần đến và nói chuyện với tôi nếu bạn quan tâm.

4. Unit 5 Lớp 11 Listening Task 3

  True False
1. ASG stands for ASEAN Schools Games, an event that is organised every two years in one of the member states    
2. The organisation that supports the ASG is the ASEAN School Support Council ( ASSC)    
3. The ASG aims to establish and promote friendship among ASEAN students.    
4. The ASG offers the ASEAN youth a chance to discuss current issues in the region    
5. Some of the teams went home empty handed    

 Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1 . F          2. T                3. T                4. F                  5. F

Bài dịch: 

1. ASG là viết tắt của ASEAN Schools Games, một sự kiện được tổ chức hai năm một lần tại một trong các quốc gia thành viên ASEAN.
2. Tổ chức hỗ trợ ASG là Hội đồng Thể thao Trường học ASEAN (ASSC).
3. ASG nhằm thiết lập và phát triển tình hữu nghị giữa các sinh viên ASEAN.
4. ASG cho thanh thiếu niên ASEAN một cơ hội để thảo luận các vấn đề hiện tại trong khu vực.
5. Một số đội trở về tay không.
                                                                                                                                                                                                                   

5. Unit 5 Lớp 11 Listening Task 4

 Listen again and complete the following ASG medal table. (Nghe lại lần nữa và hoàn thành bảng huy chương Đại Hội Thể Thao Học Sinh Đông Nam Á bên dưới.)

Year ASG Host country First (Gold medals) Second (Gold medals)
2009 I Thailand Thailand (72) 1. ____
2010 II Malaysia 2. ____ Thailand (32)
2011 III Singapore Thailand (29) 3. ____
2012 IV Indonesia Thailand (38) 4. ____
2013 V Vietnam 5._____ Malaysia (25)


Câu trả lời chi tiết:

1. Viet Nam(18)
2. Malaysia (45)
3. Singapore (26)
4. Indonesia (33)             
5. Viet Nam (50)

6. Unit 5 Lớp 11 Listening Task 5

Find out information about a sports activity held at your school or in your community. Share your information with a partner. (Tìm thông tin về một hoạt động thể thao được tổ chức ở trường em hoặc nơi em ở. Chia sẻ thông tin với bạn bên cạnh.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 5 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 5 being part of ASEAN - Listening chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về trở thành một phần của hiệp hội các quôc gia Đông Nam Á. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 mới Listening.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Listening Unit 5 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON