RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 4 lớp 11 Writing - Bài viết Volunteer work


Bài học Writing Unit 4 lớp 11 - Volunteer work hướng dẫn các em viết một lá thư trang trọng bày tỏ lòng biết ơn.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 4 Lớp 11 Writing Task 1

Read the letter and underline the sentences that express the following points (Đọc lá thư và gạch chân các câu thể hiện những điểm sau đây:)

 • the opening of the letter (mở đầu lá thư)
 • the way (s) the money is used (cách sử dụng tiền)
 • the gratitude to the donor (sự biết ơn nhà tài trợ)
 • the donated amount (số tiền được tài trợ)
 • the way the receipt is issued (cách xuất hóa đơn)
 • the closing of the letter (kết thư)

Guide to answer

 • the opening of the letter: Dear Sir or Madam
 • the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.
 • the way(s) the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.
 • the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.
 • the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.
 • the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

​2. Unit 4 Lớp 11 Writing Task 2

Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation and express your gratitude. (Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được một triệu đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những gợi ý trong Bài tập 1 để viết một lá thư phúc đáp cho biết đã nhận được tiền và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Guide to answer

Dear Sir/ Madam

I'm very happy to have received a donation of 1,000,000 dong from your company some days ago. I think that the money will help us to build a school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our faithful thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from your organization in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Secretary

School Building Fund

Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 4 Lớp 11

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Writing Unit 4 tiếng Anh lớp 11 - Volunteer work, để củng cố nội dung bài học Writing mời các em tham gia thực hành Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 Writing

 • Câu 1: Choose the best sentence- a, b, c, or d- made from the given cues.

  I/ strong/ advise/ you/ take part/ volunteer works//

  • A. I am strong advise that you should take part in volunteer works.
  • B. I strongly advise that you might take part for volunteer works.
  • C. I strongly advise that you should take part in volunteer works.
  • D. I am strong in advising you to take part in volunteer works.
  • A. Only when the general's personal diaries were published did the truth come out.
  • B. Only when the general's personal diaries had been published the truth come out.
  • C. Only when the general's personal diaries were published had the truth come out.
  • D. Only when the general's personal diaries were published the truth came out.

Câu 3 - Câu 5: Xem Trắc nghiệm để thi online.

Hỏi đáp Writing Unit 4 Lớp 11

Trong quá trình học bài và thực hành bài tập có điều còn thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • From the four words or phrases - a, b, c or d - choose the one that best completes the sentences.

  the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.

  a. To commit the Red Cross                    b. The Red Cross to commit

  c. Committed to the Read Cross is                      d. The Red Cross is committed to

  Although most cats hate to swim, if necessary.

  a. cap they do so b. they can do so      c. they do so can     d. so they can do

  all matter is formed of molecutes.

  a. No matter how complex                    b. It doesn't matter if the complex

  c. How complex is not a matter               d. It's not a complex matter

  With a television audience of 25 billion, World Cup Soccer has ten times the Olympic Games.

  a. more viewers                                        b. the most viewers

  c. the most viewers                                  d. more viewers than

  all citrus fruit originated with the Chinese orange.

  a. That the belief                                     b. It is believed that

  c. To believe that                                                 d. The belief that

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

YOMEDIA