RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 21 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 2 tr 21 sách GK Sinh lớp 11 NC

Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng: P, K, S? 

 
ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Các nguyên tố đa lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành phần các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, lipit, axit nuclêic...).
  • Các nguyên tố đại lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh như: điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo. 
    • P: Thành phần của axit nucleic, ATP, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
    • K: tham gia hoạt hóa enzim, cân bằng nước, cân bằng ion.
    • S: Là thành phần của protein, coenzim.
 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 21 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA