OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài 1: Thế nào là kế toán kép


Kế toán kép hay còn gọi ghi sổ kép là một phương pháp của kế toán dùng để ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan theo đúng mối quan hệ khách quan của các đối tượng kế toán

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 
 
 

Tóm tắt lý thuyết

Kế toán kép hay còn gọi ghi sổ kép là một phương pháp của kế toán dùng để ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các tài khoản kế toán có liên quan theo đúng mối quan hệ khách quan của các đối tượng kế toán.

Mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp đều mang một nội dung kinh tế nhất định và bao giờ cũng phản ánh mối quan hệ kinh tế liên quan ít nhất đến hai đối tượng kế toán, mà mỗi đôi tượng kế toán được mở một tài khoản tương ứng. Như vậy mỗi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh được phản ánh ít nhất vào hai tài khoản liên quan. Kế toán phải ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đó vào ít nhất hai tài khoản mở cho các đối tượng kế toán có liên quan trong nghiệp vụ kinh tế này theo nguyên tắc: Ghi nợ phải ghi có, số tiền ghi nợ, có phải bằng nhau. Công việc ghi một nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào ít nhất hai tài khoản như vậy gọi là kế toán kép hay còn gọi là ghi sổ kép.

ADMICRO
ADMICRO
NONE
OFF