RANDOM
AMBIENT

Ng Mỹ Uyên's Profile

Ng Mỹ Uyên

Ng Mỹ Uyên

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 5
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (10)

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn ag muối Zn(NO3)2 vào nước để được dd A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 2 lít dd KOH 0,25M thu được 2mg kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 1 lít dd KOH 0,65M thu được mg kết tủa. Gía trị của a là:

  A. 37,8g

  B. 56,7g

  C. 75,6g

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Cho một miếng Na kim loại tác dụng hoàn toàn với 100ml dd AlCl3 thu được 5,6 lít khí (đkc) và 1 kết tủa. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung đến khối lượng không đổi thì được 5,1g (H=100%). Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,15M

  B. 0,3M

  C. 1,5M

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Cho 500ml dd NaOH vào 200ml dd ZnCl2 2,5M thì thu được 39,6g kết tủa. Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,6M&1,2M

  B. 1,6M&1,2M

  C. 1,6M&3,6M

  D. 1,6M&2,4M

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Cho 500ml dd NaOH vào 200ml dd ZnCl2 2,5M thì thu được 39,6g kết tủa. Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,6M&1,2M

  B. 1,6M&1,2M

  C. 1,6M&3,6M

  D. 1,6M&2,4M

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Cho một miếng Na kim loại tác dụng hoàn toàn với 100ml dd AlCl3 thu được 5,6 lít khí (đkc) và 1 kết tủa. Lọc lấy kết tủa, rửa sạch và đem nung đến khối lượng không đổi thì được 5,1g (H=100%). Nồng độ mol của dd AlCl3 là:

  A. 0,15M

  B. 0,3M

  C. 1,5M

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn ag muối Zn(NO3)2 vào nước để được dd A. Chia A làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 2 lít dd KOH 0,25M thu được 2mg kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 1 lít dd KOH 0,65M thu được mg kết tủa. Gía trị của a là:

  A. 37,8g

  B. 56,7g

  C. 75,6g

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Axit - Bazo - Muối Cách đây 3 năm

  Để kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dd muối nhôm có thể dùng cách nào sau đây:

  A. Cho dd AlCl3 phản ứng với dd NaOH dư 

  B. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd Ba(OH)2 vừa đủ

  C. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd NH3 dư

  D. Cho dd NaAlO2 phản ứng với dd HCl dư

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn mg ZnSO4 vào nước rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 110ml dd KOH 2M thu dược 3ag kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 140ml dd KOH 2M thì thu được 2ag kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 8,05g

  B. 16,1g

  C. 11,6g

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Hóa học 11 nâng cao Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn mg ZnSO4 vào nước rồi chia làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với 110ml dd KOH 2M thu dược 3ag kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với 140ml dd KOH 2M thì thu được 2ag kết tủa. Gía trị của m là:

  A. 8,05g

  B. 16,1g

  C. 11,6g

  D. Kết quả khác

 • Ng Mỹ Uyên đã đặt câu hỏi: Axit - Bazo - Muối Cách đây 3 năm

  Để kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dd muối nhôm có thể dùng cách nào sau đây:

  A. Cho dd AlCl3 phản ứng với dd NaOH dư 

  B. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd Ba(OH)2 vừa đủ

  C. Cho dd Al2(SO4)3 phản ứng với dd NH3 dư

  D. Cho dd NaAlO2 phản ứng với dd HCl dư

Điểm thưởng gần đây (5)

 • Ng Mỹ Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ng Mỹ Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ng Mỹ Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ng Mỹ Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Ng Mỹ Uyên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm