ADMICRO
AMBIENT

Phan Nguyễn An Nhiên's Profile

Phan Nguyễn An Nhiên

Phan Nguyễn An Nhiên

01/01/1970

Số câu hỏi 2
Số câu trả lời 0
Điểm 19
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Phan Nguyễn An Nhiên đã đặt câu hỏi: Sự điện ly Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

 • Phan Nguyễn An Nhiên đã đặt câu hỏi: Sự điện ly Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

 • Phan Nguyễn An Nhiên đã đặt câu hỏi: Sự điện ly Cách đây 3 năm

  Hòa tan hoàn toàn m(g) X: Al3+Mn+ (tỉ lệ mol 2:1) và SO42- vào H2O thu được ddA.
  TN1: Cho từ từ V(ml) dd NaOH 2M + ddA -> kết tủa tăng dần đến 42,4g sau đó giảm dần đến 11,6g thì không đổi, lúc này dừng cho dd NaOH.
  TN2: Cho m(g) X tác dụng vừa đủ 416g dung dịch BaCl2 40% thu được ddB
  a) Tìm M, tính m
  b) Tính V dung dịch NaOH đã dùng ở TN1.
  c) Tính m ddB

Điểm thưởng gần đây (9)

 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 1 Tìm hiểu hệ cơ sở dữ liệu) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 1 Một số khái niệm cơ bản - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 2 Tạo cấu trúc bảng) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 4 Cấu trúc bảng - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 5 Các thao tác cơ bản trên bảng - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Tin học 12 Bài tập và thực hành 4 Tạo biểu mẫu đơn giản) (+1đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: đã làm Trắc nghiệm theo bài học hệ số 1 (Trắc nghiệm Bài 6 Biểu mẫu - Tin học 12) (+3đ) Cách đây 1 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • Phan Nguyễn An Nhiên: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm