ADMICRO
AMBIENT

nguyen quynhhoa's Profile

nguyen quynhhoa

nguyen quynhhoa

01/01/1970

Số câu hỏi 14
Số câu trả lời 5
Điểm 44
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (31)

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa hoc11chi tiet Cách đây 3 năm

  cho25 g hon hop al,fe,cu tac dung voi dd hno3 co du thu duoc  dd muoi B cho cho dd naoh  den du  vao dd B thu duoc 30,2 g ket tua c hoa tan c trong dd nh3  du thay  con lai 10,7 g chat ran d khoi luong al trong hon hop ban dau

   

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  hoa tan hh x gom 0,1 mol cuo va 0,14 mol al trong 500 ml hno3 a M vua du thu duoc dd y va 0,672 l n2o duy nhat tinh a va khoi luong muoi tao thanh trong y

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  hoa tan 1,68 g mg vao v lit dd hno3 0,25 M vua du thu duoc dd x va 0,448 (la 1 chat khi y duy nhat ) co can dd thu duoc 11,16 g muoi khan cong thuc phan tu cua y va tinh v giai theo11 giai theo khoi luong m muoi =kl+62*no3-

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  cho hh gom mg al vao hno3 loang du ,phan ung xong thu duoc 0,02 mol khi n2o va dd x cho naoh du vao dd x thu duoc 0,02 mol khi thoat ra va 5, g ket tua tinh khoi luong al trong hh tren

 • nguyen quynhhoa đã trả lời trong câu hỏi: hoa hoc11 CHI TIET Cách đây 3 năm

  tinh so mol hno3 nhat nheo

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  hoa tan 15,2 g cu , cuo bởi dd hno3 1 M thu duoc dd a va 3,36 lit no 

  a, tinh thanh phan % ve khoi luong moi chat trong hh ban dau nong do mol cac chat trong dd thu duoc  

  b, lay luong muoi tren dem nung thi thay con lai 22,58 g chat ran X tinh kl muoi phan huy

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  cho m g fe  vao dd chua 1,38 mol hno3 dun nong den phan ung hoan toan thay 0,5 mol chat ran khong tan va co 0,38 mol hh khi no,no2 thoat ra tinh m

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa hoc11 CHI TIET Cách đây 3 năm

  cho 5,6 g fe vao dd hno3 sau pu thu duoc khi no va dd a chua 22,34 g muoi (khong co muoi amoni) tinh Vno va Nhno3 

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: hoa 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  hoa tan hoan toan 0,368 g hh al,zn can 25 lit dd hno3 0,001 M  vua du sau pu chua thu duoc dd chua 3 muoi tinh nong do mol moi muoi trong dd sau pu

   

 • nguyen quynhhoa đã đặt câu hỏi: tieng anh chi tiet Cách đây 3 năm

  hay viet thu bang tieng anh bay to su biet on cam on ve mon qua sinh nhat tu 1 nguoi ban dung tu đơn giản quen thuộc dễ 

Điểm thưởng gần đây (24)

 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen quynhhoa: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm