RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Choose the word or phrase -a, b, c, or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase.

  Câu hỏi:

  People judged to be functionaIly ______ lack the basic reading and writing skills.

  • A. 
   literate
  • B. 
   literacy
  • C. 
   illiterate
  • D. 
   illiteracy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10550

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA