RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng

  • A. 
   thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 
  • B. 
   tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. 
  • C. 
   duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. 
  • D. 
   thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng thành phần của prôtêin, axit nuclêic. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9520

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA