RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VDO.AI

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11

Khi mắc điện trở R1 = 500 Ω vào hai cực của một pin mặt trời thì hiệu điện thế mạch ngoài là U1 = 0,10 V. Nếu thay điện trở R1 bằng điện trở R2 = 1 000 Ω thì hiệu điện thế mạch ngoài bây giờ là U2 = 0,15 V.

a) Tính suất điện động E và điện trở trong r của pin này.

b) Diện tích của pin là S = 5 cm2 và nó nhận được năng lượng ánh sáng với công suất trên mỗi xentimét vuông diện tích là w = 2 mW/cm2. Tính hiệu suất H của pin khi chuyển từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng ở điện trở ngoài R2

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng định luật Ôm dưới dạng :

\({U_N} = E - {\rm{Ir}} = E - \frac{{{U_N}}}{R}r\)

 và từ các số liệu của đầu bài ta đi tới hai phương trình là :

0,1 = E - 0,0002r   

và    0,15 = E -  0,00015r

Nghiệm của hệ hai phương trình này là : E = 0,3 V và r = 1000 Ω

b) Pin nhận được năng lượng ánh sáng với công suất là :

Ptp = wS = 0,01 W = 10-2 W

Công suất toả nhiệt ở điện trở R2 là Pnh = 2,25.10-5 W.

Hiệu suất của sự chuyển hoá từ năng lượng ánh sáng thành nhiệt năng trong trường hợp này là :     

\(\;H = \frac{{{P_{nh}}}}{{{P_{tp}}}} = {\rm{ }}2,25.10{\;^{ - 3}}\; = {\rm{ }}0,225\% .\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9.10 trang 25 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA