RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Unit 3 lớp 8 Listen - Bài nghe At home


Bài học Listen Unit 3 Lớp 8 - At home hướng dẫn các em quan sát tranh, lắng nghe và chọn đáp án đúng phù hợp với nội dung được nghe.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

Listen Unit 3 Lớp 8

 • Look at the pictures. Check the right item. (Hãy nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.)

Guide to answer

a) plates

b) saucepan and frying pan

c) garlic and green peppers

d) chicken and peas

 • Tapescript Listen Unit 3 Lớp 8

Lan: Can I help you cook dinner, mom?

Mrs. Tu: Sure. You can cook the "Special Chinese Fried Rice" for me. Use the big pan, please.

Lan: Okay. How much oil do I put in?

Mrs. Tu: Just a little. Wait until it's hot and then fry the garlic and the green peppers.

Lan: Do I put the hem in now?

Mrs. Tu: Yes. And you can put the rice and a teaspoon of salt.

Lan: Yummy! It smells delicious.

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

Hỏi đáp Listen Unit 3 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Listen Unit 3 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài và thực hành nghe hiểu có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • Làm hộ mình bài này với

  6. She felt and hurt_______.

  a. her                              b. herself               c. himself                d. myself

  7. They bought ______ a new car.

  a. theyseif                         b. theyselves      c. themselves          d.themself

  8. They _____ talk in the library.

  a. mustn't                       b. don't have to      c. shouldn't to           d.needn't to

  9. He ______ wear a suit to work but he usually does.

  a. doesn't have to           b. mustn't               c. have to                d.must

  10. _____ not ask Kate to go with you?

  a. When                           b. Why                     c. What                 d. Who

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

YOMEDIA