RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 11 mới Unit 6 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 6 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nóng lên toàn cầu.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 6 Lớp 11 Project  Task 1

Work in groups. Discuss which of the following activities your group can do to help reduce the carbon footprint of your school and community. (Thực hành theo nhóm. Thảo luận xem nhóm của mình có thể làm được gì trong số các hoạt động dưới đây để giúp giảm lượng khí thải CO2 ở trường hay cộng đồng.)

Planting trees
Starting a 3R campaign (3R = Reduce, Reuse, Recycle)
Organising a community clean-up
Raising money to protect wildlife
Raising people’s awareness about the dangers of global warming and how to reduce its effects
Other activities

Bài dịch: 

Trồng cây
Bắt đầu chiến dịch 3R (3R = Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế)
Tổ chức cộng đồng dọn sạch
Tăng quỹ để bảo vệ động vật hoang dã
Nâng cao nhận thức của người dân về những nguy hiểm của sự nóng lên toàn cầu và làm thế nào để giảm tác động của nó
Các hoạt động khác

2. Unit 6 Lớp 11 Project  Task 2

Give your group's activity a campaign name and think about its purpose. Then make a detailed plan using the table below. (Đặt tên cho hoạt động của nhóm và nghĩ ra mục đích hoạt động. Sau đó lập một kế hoạch chi tiết theo bảng bên dưới.)

Tasks Person in charge Time place Possible difficulties Effects on your school/ community
         
         
         
         
         

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Name: Green Summer
Purpose: add beauty to our school and community, provide shade for the schoolyard, highten students* awareness of the environment and appreciation for living things
Detailed plan:
Tasks: Planting trees
Person in charge: All students of the class
Time/place:
Time: spring, in February 2016
Place: school and surrounding community
Possible difficulties:
Raising fund for the activity
Seedlings: where to get them?
Planting technique: get support from who?
Effects on your school/community:  Clean and healthy atmosphere for all students and other people, beautiful landscape, getting closer and beine  friendly to nature

Bài dịch: 
Tên: Mùa hè xanh
Mục đích: tăng vẻ đẹp cho trường học và cộng đồng của chúng ta, tạo bóng mát cho sân trường, tăng sinh viên  nhận thức về môi trường và sự đánh giá cao đối với sinh vật
Kế hoạch chi tiết:
- Nhiệm vụ: Trồng cây
- Người phụ trách: Tất cả học sinh của lớp
- Thời gian / địa điểm:
Thời gian: mùa Xuân, vào tháng 2 năm 2018
Địa điểm: trường học và cộng đồng xung quanh
- Có thể khó khăn:
Gây quỹ cho hoạt động
Cho động vật ăn: nơi để tìm thấy chúng?
Kỹ thuật trồng trọt: có được hỗ trợ từ ai?
- Ảnh hưởng đến trường học / cộng đồng của bạn: Không khí sạch sẽ và lành mạnh cho tất cả học sinh và người khác, cảnh quan đẹp, gần gũi hơn và thân thiện với thiên nhiên

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 6 Global warming -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 6 global warming- Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề nóng lên toàn cầu. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 6 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

RANDOM