OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 5 lớp 11 Speaking - Hội thoại Illiteracy


Bài học Speaking Unit 5 lớp 11 - Illiteracy hướng dẫn các em thực hành trình bày một vấn đề khó khăn và đưa ra một số giải pháp nhằm cải thiện.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 1

Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions(s) in B. (Làm việc theo cặp. Ghép mỗi vấn đề ở A và cách giải quyết ở B.)

Guide to answer

A 1 2 3 4 5
B b-g a-e d-f c-j h-i

 

2. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 2

Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1. (Làm việc nhóm. Thảo luận về các vấn đề về trường bạn và đưa ra giải pháp. Sử dụng các gợi ý trong Bài tập 1.)

Guide to answer

A: Students cheat in exams. What do you think we should do to solve this problem?

B: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

C: We should reduce the number of students in a class.

3. Unit 5 Lớp 11 Speaking Task 3

Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about them and offer solutions. You may use the cues below (Làm việc nhóm. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn vấn đề mà lớp bạn đang trải qua. Thảo luận về chúng và đưa ra giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây.)

  • large class size (over 50 students in the class)
  • shortage of desks (3 students per desk)
  • hot in summer (no electric fans)
  • cold and dark in winter (broken windows, no lights)

Guide to answer

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we do to solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

C: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have to sit on a desk. What should we do?

A: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

4. Bài tập trắc nghiệm

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 5 Lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 5 lớp 11 Speaking.

Trên đây là nội dung bài học Speaking Unit 5 lớp 11 - Illiteracy, trong quá trình thực hành luyện nói có điểm nào thắc mắc các em có thể đặt câu hỏi tại mục Hỏi đáp để sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

MGID
OFF