RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 5 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Illiteracy

Video-Banner

Sau khi ôn tập và thực hành một số bài tập trong chương trình SGK, mời các em thử sức một số bài tập trắc nghiệm Language Focus Unit 5 tiếng Anh lớp 11 để củng cố và ghi nhớ bài học sâu hơn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1: Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Twenty-five people _______ killed in that traffic accident.

  • A. reported to be
  • B. are reporting to be
  • C. are reported being
  • D. are reported to be
  • A. has been living
  • B. was living
  • C. had been living
  • D. lives
 •  

  YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. developed
  • B. have developed
  • C. had developed
  • D. was developing
  • A. reading
  • B. to read
  • C. us reading
  • D. to have read
 •  
   
  • A. take
  • B. taking
  • C. to take
  • D. for taking
  • A. didn't do
  • B. not do
  • C. don't do
  • D. not to do
  • A. to leave
  • B. us to leave
  • C. we leave
  • D. us leaving
  • A. not to smoke
  • B. not smoking
  • C. don't smoke
  • D. not smoke
  • A. on our staying
  • B. for us to stay
  • C. that we were staying
  • D. about us staying
  • A. having lost
  • B. having been lost
  • C. to have lost
  • D. to have been lost
YOMEDIA