RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE
 • Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  Twenty-five people _______ killed in that traffic accident.

  • A. 
   reported to be
  • B. 
   are reporting to be
  • C. 
   are reported being
  • D. 
   are reported to be

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10568

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA