ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 5 trang 186 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 186 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.5:

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật.

TT

Vấn đề Thực vật Động vật

1

Khái niệm

   
2 Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển    
3

Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng

   

4

Tác động của hoocmôn đến sự phát triển    
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

1. Khái niệm:

Thực vật:

  • Sinh trưởng là quá trình tăng số lượng tế bào làm cây lớn lên, tạo cơ quan dinh dưỡng rễ, thân, lá.
  • Phát triển là quá trình biến đổi về chất lượng các cấu trúc và chức năng sinh hóa của tế bào làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt.

Động vật:

  • Sinh trưởng là sự tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật.
  • Phát triển là sự biến đổi theo thời gian về hình thái và sinh lí của các tế bào, mô, cơ quan và cơ thể từ hợp tử thành cơ thể trưởng thành

2. Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển:

Thực vật: 

  • Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số  lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt.
  • Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc là sự ra hoa).
  • Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm.

​Động vật: Sinh trưởng và phát triển luôn liên quan mật thiết với nhau, mật thiết với nhau và liên quan tới môi trường sống.

3. Tác động của hoocmôn đến sự sinh trưởng:

Thực vật: Phitôhoocmôn là chất điều hòa sinh trưởng của thực vật bao gồm hai nhóm: nhóm kích thích sinh trưởng và nhóm kìm hãm sinh trưởng.

​Động vật: Điều hòa sinh trưởng được thực hiện bởi hoocmôn sinh trưởng (GH) và hoocmôn tirôxin.

4. Tác động của hoocmôn đến sự phát triển:

Thực vật: Phitôhoocmôn là sắc tố enzim có tác dụng điều hòa sự phát triển. Chất này tác động đến sự ra hoa, nảy mầm, tổng hợp sắc tố...

​Động vật: 

  • Đối với loại phát triển biến thái được điều hòa bởi hoocmôn biến thái và lột xác ecđixơn và juvenin.
  • Đối với loại phát triển không qua biến thái được điều hòa bởi các hoocmôn sinh dục.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 186 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA