ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Phản ứng : Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ điều gì?

5.22. Phản ứng : Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ

A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.

C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

5.23. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

5.24. Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

(1) AgNO3 + Fe(N03)→Fe(N03)3+ Ag

(2) Mn + 2HC1 —-> MnCl2 + H2

Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+. D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

5.25. Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Hg2+ + 2Ag→Hg + 2Ag+

Hg2+ + Cu →Hg + Cu2+

3Hg + 2Au3+ →3Hg2+ + 2Au

2Ag+ + Cu →2Ag + Cu2+

Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

A. Au3+. B. Hg2+. C. Ag+. D. Cu2+.

5.26. Khi cho hỗn hợp kim loại gồm : Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

B. 2AI + 3Cu2+ ⟶ 2AI3+ + 3Cu

C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag


  bởi Hong Van 06/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 5.22. Phản ứng : Cu + 2FeCl3→2FeCl2 +CuCl2 chứng tỏ

  A. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.

  B. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.

  C. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.

  D. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.

  5.23. Mệnh đề nào sau đây không đúng ?

  A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

  B. Fe khử được Cu2+ trong dung dịch

  C. Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn Cu2+

  D. Tính oxi hoá của các ion tăng theo thứ tự Fe2+, H+, Cu2+, Ag+.

  5.24. Cho các phản ứng xảy ra sau đây :

  (1) AgNO3 + Fe(N03)→Fe(N03)3+ Ag

  (2) Mn + 2HC1 —-> MnCl2 + H2

  Dãy các ion được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là

  A. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+. B. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+.

  C. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+. D. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

  5.25. Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau :

  Hg2+ + 2Ag→Hg + 2Ag+

  Hg2+ + Cu →Hg + Cu2+

  3Hg + 2Au3+ →3Hg2+ + 2Au

  2Ag+ + Cu →2Ag + Cu2+

  Trong các chất cho ở trên, chất oxi hoá mạnh nhất là

  A. Au3+. B. Hg2+. C. Ag+. D. Cu2+.

  5.26. Khi cho hỗn hợp kim loại gồm : Mg và Al vào dung dịch hỗn hợp chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 thì phản ứng xảy ra đầu tiên là:

  A. Mg + Cu2+ ⟶ Mg2+ + Cu

  B. 2AI + 3Cu2+ ⟶ 2AI3+ + 3Cu

  C. Mg + 2Ag+ ⟶ Mg2+ + 2Ag

  D. Al + 3Ag+ ⟶ Al3+ + 3Ag

  Chúc bạn học tốt

    bởi tran van han 06/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA