ON
ON
YOMEDIA
12AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Tiếng Anh 3 mới Unit 20: Where's Sa Pa?


Bài học Unit 20 "Where's Sapa?" hướng dẫn các em xác định các tỉnh thành của nước Việt Nam thuộc khu vực Bắc, Trung hay Nam Bộ. Qua đó, giúp các em mở rộng vốn từ liên quan đến các tỉnh thành địa lý trong nước. Thêm vào đó, bài học còn giúp các em sử dụng thành thạo cấu trúc dạng Yes, No để tìm hiểu xem tỉnh này có gần với tỉnh kia hay không. Mời các em cùng tham khảo!

ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Unit 20 lớp 3 Lesson 1

1.1.1. Task 1 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Tạm dịch

a) Sa Pa ở đâu vậy Mai?

Nó nằm ở miền Bắc của Việt Nam.

b) Đây là tấm hình chụp Sa Pa.

Ồ! Nó rất đẹp.

1.1.2. Task 2 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Point and say (Chỉ và nói)

Guide to answer

a) Where's Ha Noi? (Hà Nội ở đâu?) 

It's in north Viet Nam. (Hà Nội ở miền Bắc Việt Nam.)

b) Where's Ha Long Bay? (Vịnh Hạ Long ở đâu?)

It's in north Viet Nam. (Vịnh Hạ Long ở miền Bắc Việt Nam.)

c) Where's Hue? (Huế ở đâu?)

It's in central Viet Nam. (Huế ở miền Trung Việt Nam.)

d) Where's Ho Chi Minh City? (Thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?)

It's in south Viet Nam. (Thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam Việt Nam.)

1.1.3. Task 3 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Guide to answer

- Where's Ha Long Bay(Vịnh Hạ Long ở đâu?)

It's in north Viet Nam(Vịnh Hạ Long ở miền Bắc Việt Nam.)

- Where's Nam Dinh(Nam Định ở đâu?)

It's in north Viet Nam. (Nam Định ở miền Bắc Việt Nam.)

- Where's Da Nang(Đà Nẵng ở đâu?)

It's in central Viet Nam. (Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam.)

- Where's Can Tho(Cần Thơ ở đâu?) 

It's in west Viet Nam(Cần Thơ ở miền Tây Việt Nam.)

- Where's Vung Tau(Vũng Tàu ở đâu?) 

It's in south eastern Viet Nam(Vũng Tàu ở Đông Nam Việt Nam.)

1.1.4. Task 4 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Listen and tick (Nghe và đánh dấu chọn)

Guide to answer

1. a; 2. b; 3. a

1. Mai: Let's play a city game! (Hãy chơi một trò chơi đoán tên các thành phố nhé!)

Nam: OK. (Được.)

Mai: Look. This city in north Viet Nam. What's its name? (Nhìn kìa. Thành phố này ở phía bắc Việt Nam. Tên của thành phố đó là gì?)

2. Nam: Now it's my turn. This city is in south Viet Nam.  (Giờ đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở phía nam Việt Nam.)

What's its name? (Tên của thành phố đó là gì??)

3. Nam: Now, it's my turn. This city is in central Viet Nam. (Bây giờ, đến lượt tôi. Thành phố này nằm ở miền trung Việt Nam.)

What's its name? (Tên của thành phố đó là gì?)

1.1.5. Task 5 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Look and write (Nhìn và viết)

Guide to answer

1. This is He Long Bay. It is in north Viet Nam. (Đây là Vịnh Hạ Long. Nó ở miền Bắc Việt Nam.)

2. This is Da Nang. It is in central Viet Nam(Đây là Đà Nẵng. Nó ở miền Trung Việt Nam.)

3. And this is Ho Chi Minh City. It is in south Viet Nam(Và đây là Thành phố Hồ Chí Minh. Nó ở miền Nam Việt Nam.)

1.1.6. Task 6 Unit 20 lớp 3 Lesson 1

Let’s write (Chúng ta cùng viết)

1. Where is your family?

My family is in ...............

2. Where is your city?

3. Do you like your place (city/ town/ village?)

Guide to answer

1. My family is in Quy Nhon City.

2. It's in central Viet Nam.

3. Yes, I do.

Tạm dịch

1. Gia đình tôi ở Thành phố Quy Nhơn.

2. Thành phố của tôi nằm ở miền Trung Việt Nam.

3. Có, tôi có.

1.2. Unit 20 lớp 3 Lesson 2

1.2.1. Task 1 Unit 20 lớp 3 Lesson 2

Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Tạm dịch

a) Nhìn này. Đây là tấm hình chụp Hải Dương.

Hải Dương gần Hà Nội phải không?

Đúng rồi!

b) Và đây là tấm hình chụp Vịnh Hạ Long.

Vịnh Hạ Long gần Hà Nội phải không?

Không gần. Nó cách xa Hà Nội.

1.2.2. Task 2 Unit 20 lớp 3 Lesson 2

Point and say (Chỉ và nói)

Guide to answer

a) Is Ha Long Bay near Hue?

No, it isn't. It's far from Hue.

b) Is Da Nang near Hue?

Yes, it is.

c) Is Ho Chi Minh City near Hue?

 No, it isn't. It's far from Hue.

d) Is Quang Tri near Hue?

Yes, it is.

Tạm dịch

a) Vịnh Hạ Long gần Huế phải không?

Không gần. Nó cách xa Huế.

b) Đà Nẵng gần Huế phải không ?

Đúng rồi!

c) Thành phố Hồ Chí Minh gần Huế phải không?

Không gần. Nó cách xa Huế.

d) Quảng Trị gần Huế phải không?

Đúng rồi.

1.2.3. Task 3 Unit 20 lớp 3 Lesson 2

Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Is ............... near Ho Chi Minh City?

......................

Guide to answer

a) Is Dong Nai near Ho Chi Minh City?

Yes, it is.

b) Is Hue near Ho Chi Minh City?

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City.

c) Is Can Tho near Ho Chi Minh City?

No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City.

Tạm dịch

a) Đồng Nai gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

Đúng rồi.

b) Huế gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

Không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Cần Thơ gần Thành phố Hồ Chí Minh phải không?

Không gần. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2.4. Task 4 Unit 20 lớp 3 Lesson 2

Listen and number (Nghe và điền số)

Guide to answer

a. 4; b. 2; c. 1; d. 3

1. Linda: Is this Ha Noi? (Đây có phải là Hà Nội không?)

Nam: Yes, it is. (Đúng vậy.)

Linda: It's beautiful! ẹp thật!)

2. Linda: Where is Can Tho, Nam? (Cần Thơ ở đâu?)

Nam: It's in south Viet Nam. (Nó ở miền Nam Việt Nam.)

3. Mai: Look! This is Hue. (Nhìn kìa! Đây là Huế.)

Tony: Where is it, Mai? (Ở đâu vậy, Mai?)

Mai: It's in central Viet Nam. It's far from here. (Ở miền trung Việt Nam. Cách đây khá xa.)

4. Mai: Here is Ha Long Bay. (Đây là Vịnh Hạ Long.)

Tony: Is Ha Long Bay near Hai Phong? (Vịnh Hạ Long gần Hải Phòng?)

Mai: Yes, it is. (Đúng vậy.)

1.2.5. Task 5 Unit 20 lớp 3 Lesson 2

Read and complete (Đọc và hoàn thành câu)

Guide to answer

(1) name

(2) near

(3) theatre

(4) far

Tạm dịch

Xin chào! Tên mình là Nam. Bây giờ mình ở Hà Nội. Mình đang ở tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Nó gần hồ Hoàn Kiếm. Đền Ngọc Sơn gần nhà hát. Bảo tàng thì không gần nhà hát. Nó cách xa nhà hát.

1.3. Unit 20 lớp 3 Lesson 3

1.3.1. Task 1 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Listen and repeat (Nghe và lặp lại)

Tạm dịch

- Cần Thơ cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Sa Pa nằm ở phía bắc Việt Nam.

1.3.2. Task 2 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Listen and write (Nghe và viết)

1. Ha Long Bay is .......... from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in .............. Viet Nam?

Guide to answer

1. Ha Long Bay is far from Ha Noi.

2. Is Ha Noi in north Viet Nam?

Tạm dịch

1. Vịnh Hạ Long cách xa Hà Nội.

2. Hà Nội nằm ở miền Bắc Việt Nam phải không?

1.3.3. Task 3 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Let’s chant (Chúng ta cùng hát)

Where’s Ba Vi?

(Ba Vì ở đâu?)

Where's Ba Vi? It's in north Viet Nam.

Is it near Ha Noi? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Da Nang? It's in central Viet Nam.

Is it near Hue? Yes, it is. Yes, it is.

Where's Can Tho? It's in south Viet Nam.

Is it near Ho Chi Minh City? No, it isn't. No, it isn't.

Tạm dịch

Ba Vì ở đâu? Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

Nó có gần Hà Nội không? Có. Có.

Đà Nẵng ở đâu? Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.

Nó có gần Huế không? Có. Có.

Cần Thơ ở đâu? Nó nằm ở miền Nam Việt Nam. 

Nó có gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không. Không.

1.3.4. Task 4 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Read and write (Đọc và viết)

Hello. My name is A Vung. I am eight years old. My family is in Sa Pa. It is north Viet Nam. Sa Pa is near Lai Chau but very far from Ha Noi. There are a lot of mountains and trees in my place. How about your place? Where is it in Viet Nam?

1. Where is A Vung's family?

2. How old is he?

3. Where is Sa Pa?

4. Is Sa Pa near Ha Noi?

Guide to answer

1. His family is in Sa Pa.

2. He's eight years old.

3. It's in north Viet Nam.

4. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

Tạm dịch

Xin chào. Tên mình là A Vừng. Mình tám tuổi. Gia đình mình sống ở Sa Pa, nằm ở miền Bắc Việt Nam. Sa Pa gần Lai Châu nhưng cách xa Hà Nội. Có nhiều núi và cây ở nơi mình ở. Còn nơi bạn ở thì sao? Nó ở đâu trên nước Việt Nam?

1. Gia đình của A Vừng ở đâu?

Gia đình của cậu ấy ở Sa Pa.

2. Cậu ấy bao nhiêu tuổi?

Cậu ta tám tuổi.

3. Sa Pa ở đâu?

Nó nằm ở miền Bắc Việt Nam.

4. Sa Pa gần Hà Nội không?

Không. Nó cách xa Hà Nội.

1.3.5. Task 5 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Let’s write (Chúng ta cùng viết)

1. Where is your family?

2. Where are they in Viet Nam?

3. Is your place near Ha Noi?

4. Is your place near Da Nang?

5. Is your place near Ho Chi Minh City?

Guide to answer

1. My family is in Binh Dinh.

2. It's in central Viet Nam.

3. No, it isn't. It's far from Ha Noi.

4. Yes, it is. It's near Da Nang.

5. No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City.

Tạm dịch

1. Gia đình bạn ở đâu?

Gia đình của mình ở Bình Định.

2. Bình Định nằm ở đâu tại Việt Nam?

Nó nằm ở miền trung Việt Nam.

3. Bình Định gần Hà Nội không?

Không. Nó cách xa Hà Nội.

4. Bình Định gần Đà Nẵng không?

Có. Nó gần Đà Nẵng.

5. Bình Định gần Thành phố Hồ Chí Minh không?

Không. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.

1.3.6. Task 6 Unit 20 lớp 3 Lesson 3

Project (Dự án)

Talk about your favourite place (Nói về địa danh mà em yêu thích)

Guide to answer

My favourite place is Da Nang. It's in central Viet Nam. It's far from Ho Chi Minh City.

Tạm dịch

Đà Nẵng là địa danh mà em yêu thích. Đà Nẵng nằm ở miền Trung Việt Nam, cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.

ZUNIA12
ADMICRO

Lời kết

Qua bài học này các em cần ghi nhớ:

a. Từ vựng

  • north: bắc
  • central: trung
  • south: nam

b. Cấu trúc

- Khi hỏi một tỉnh thành thuộc vùng nào, các em dùng cấu trúc sau:

Where's ............?

⇒ It's in north/central/south Viet Nam.

Ví dụ

Where's Da Nang? (Đà Nẵng ở đâu?)

⇒ It's in central Viet Nam. (Nó nằm ở miền Trung Việt Nam.)

- Khi nghi vấn một tỉnh này có gần với tỉnh khác hay không, các em dùng cấu trúc sau:

Is ................. near ...........?

⇒ Yes, ...........

⇒ No, ............. It's far from ...........

Ví dụ

Is Ha Noi near Ho Chi Minh City(Hà Nội có gần Thành phố Hồ Chí Minh hay không?)

⇒ No, it isn't. It's far from Ho Chi Minh City(Không. Nó cách xa Thành phố Hồ Chí Minh.)

ZUNIA9
ON