OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 9 lớp 11 Speaking - Hội thoại The post office


Bài học Unit 9 The post office phần Speaking hướng dẫn các em biết cách hỏi đáp về cách sử dụng những dịch vụ của bưu điện. Bên cạnh đó, bài học còn cung cấp cho các em những từ vựng mô tả quá trình đăng ký dịch vụ bưu chính viễn thông.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 9 Speaking Task 1

Work in pairs. Act out the dialogue and then answer the question: What service is the customer using in the dialogue? (Làm việc theo cặp. Diễn kịch theo cuộc hội thoại và sau đó trả lời câu hỏi: Trong đoạn hội thoại khách hàng sử dụng dịch vụ gì?)

 • A: Excuse me!
 • B: Yes? What can I do for you, sir?
 • A: Could you help me to send this document to ray office by fax?
 • B: Certainly. What's the fax number, please?
 • A: It’s 04.7223898.
 • B: OK. I’m sending it now.
 • A: Thank you. Oh. How much is that?
 • B: It’s five thousand dongs. You can see the rates on the table.
 • A: Yeah. I see. Here you are. Thank you.
 • B: You’re welcome.

Guide to answer

What service is the customer using in the dialogue?

=> The service the customer is using is the fax service.

Bài dịch đoạn hội thoại 1

A: Xin lỗi!

B: Vâng ạ. Quý khách cần gì ạ?

A: Cháu có thể giúp tôi gửi tài liệu này tới cơ quan tôi bằng fax được không?

B: Tất nhiên ạ. Xin vui lòng cho cháu số fax?

A: Đó là 04.7223898.

B: Được rồi ạ. Bây giờ cháu đang gửi nó đi.

A: Cảm ơn. Ồ. Hết bao nhiêu tiền vậy?

B: 5 nghìn đồng ạ. Quý khách có thể xem bảng giá trên bàn.

A: Ừ. Tôi thấy rồi. Tiền đây cháu. Cảm ơn.

B: Không có chi.

2. Unit 9 Speaking Task 2

Work in pairs. Make a conversation from the suggestions below, The conversation takes place at the post office between a clerk (A) and a customer (B) who wants to have a telephone line installed at home. (Làm việc theo cặp. Thực hiện một cuộc hội thoại từ những từ gợi ý dưới đây. Cuộc trò chuyện diễn ra tại bưu điện giữa một nhân viên (A) và (B) – một khách hàng muốn có một đường dây điện thoại được cài đặt tại nhà.)

A: Greet B and ask if he can help (Chào B và hỏi xem có thể giúp gì)

B: Say that you want to have a telephone line installed at home (Hãy nói rằng bạn muốn lắp một đường dây điện thoại tại nhà)

A: Ask where B lives (Hỏi nơi B sống)

B: Give your address and ask when the installation will take place (Đưa địa chỉ nhà bạn và hỏi xem khi nào sẽ tiến hành lắp đặt)

A: Say that the installation will take place one week after registration (Hãy nói rằng việc lắp đặt sẽ tiến hành một tuần sau khi đăng ký)

B: Ask if A can come on Friday (Hỏi A có thể đến vào thứ 6 được không)

A: Agree and ask if B has telephone (Đồng ý và hỏi số điện thoại B)

B: Say that you already have a telephone and ask about the installation fee and monthly fee. (Hãy nói rằng bạn đã có sẵn một chiếc điện thoại bàn và hỏi phí lắp đặt và cước hàng tháng)

A: Tell B about the fee and ask B to fill in a form (Nói cho B nghe về phí và yêu cầu điền vào mẫu)

Guide to answer

A: Good morning, can I help you?

B: I want to have a telephone line installed at home.

A: OK. Where do you live?

B: I live at 1102 Giai Phong Street. When can you install it?

A: We can install it one week after you have registered.

B: Can you come on Friday?

A: Yes, that's fine. Do you have telephone yet?

B: Yeah. I have a telephone already. How much is the installation fee and monthly fee?

A: Its fee is 1.4 million dong and the monthly fee is 50 thousand dong. Can you fill in this form?

B: Of course.

3. Unit 9 Speaking Task 3

Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk at the post office and the other is a customer, make a dialogue for each of the following situations. (Làm việc theo cặp. Hãy tưởng tượng rằng một trong các bạn là một nhân viên tại bưu điện và người kia là một khách hàng, thực hiện cuộc đối thoại cho mỗi tình huống sau.)

 1. You want to subscribe to the Lao Dong Daily for a year and have the newspaper delivered to your home every morning before 6.30. Your address is 67 Ngoc Ha Street, Hanoi. (Bạn muốn đăng ký mua tờ Nhật báo Lao Động trong vòng một năm và báo được giao đến tận nhà vào trước 6h30 mỗi sáng. Địa chỉ nhà bạn là 67 đường Ngọc Hà, Hà Nội.)
 2. Your best friend's birthday is on 16th May. You want to use the Flower Telegram Service provided by the post office to send her a greeting card and a bunch of red roses on her birthday. (Sinh nhật của người bạn thân vào 16 tháng 5. Bạn muốn dùng dịch vụ điện hoa của bưu điện để gửi cho cô ấy một tấm thiệp chúc mừng và một bó hồng nhưng vào ngày sinh nhật cô ấy.)

Guide to answer

1.

A: Good morning. Can I help you?

B: I would like to subscribe to the Lao Dong daily newspaper.

A: Yes. How long would you like to subscribe to it?

B: For a year, please.

A: Where would you like to get the newspaper?

B: At home, please. I live at 67 Ngoc Ha Street.

A: OK. 67 Ngoc Ha Street.

B: Oh. Can I get the newspaper every morning before 6.30?

A: Right. Can you just fill in this form?

B: Of course.

2. 

A: Good morning. Can I help vou?

B: Yes. I would like to send my friend a greeting cards and a bunch of red roses on her birthday.

A: Right. You can use Flower Telegram Service. It's fast and very convenient. When is your friend's birthday?

B: It's 16th May.

A: Where would you like to send flowers and greetings card?

B: At her home, at 1102 Giai Phong Street.

A: OK. 1102 Giai Phong Street.

B: Oh, can she get the gift before 7.00 a.m?

A: All right. Can you fill in this form, please?

B: Of course.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Trên đây là nội dung bài giảng Speaking Unit 9 Lớp 11, trong quá trình học bài và thực hành hội thoại có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng động HỌC247. Chúc các em học tốt!

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

MGID
ON