RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 11 mới Unit 9 Speaking - Hội thoại


Bài học Unit 9 Tiếng Anh lơp 11 mới phần Speaking hướng dẫn các em cách thức nói và miêu tả về những thành phố trong tương lai. 

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 9 Lớp 11 Speaking Task 1

Choose sentences (a-d) to complete the conversation between two Londoners. (Chọn câu từ a-d đê hoàn thành đoạn hội thoại giữa hai người Luân Đôn.)

1. Anything else?
2. This means there'll be no pollution, will there?
3. London won’t be a good place to live in, will it?
4. How will they do that?

Mary: What are you reading, Jack?
Jack: I’m reading some predictions about London in 2050.
Mary: (1)_______
Jack: On the contrary, it will be. Although it’s now a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution, there are plans to improve the situation.
Mary: (2)_______
Jack: Well, they’ll build smart underground transport networks. The city will no longer be full of cars!
Mary: Unbelievable. (3)________
Jack: Many eco parks will be built, and they’ll be watered by treated wastewater.
Mary: (4)_______
Jack:
That’s right. London will be cleaner and more sustainable.
Mary: Sounds great! I hope I can see their plans come true.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. c            2. d            3. a             4. b

Tạm dịch:
a. Còn gì nữa không?
b. Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không?
c. London sẽ không phải là một nơi tốt để sống, phải không?
d. Làm thế nào họ sẽ làm điều đó?

Mary: Cậu đang đọc cái gì vậy, Jack?
Jack: Tôi đang đọc một số dự đoán về London năm 2050.
Mary: London sẽ không phải là một nơi tốt để sống, phải không?
Jack: Trái lại, nó sẽ là một nơi tốt để sống. Mặc dù bây giờ là một thành phố đông đúc và quá tải với nhiều ùn tắc giao thông và ô nhiễm, nhưng đang có kế hoạch để cải thiện tình hình.
Mary: Họ sẽ làm điều đó như thế nào?
Jack: Vâng, họ sẽ xây dựng mạng lưới vận tải ngầm thông minh. Thành phố sẽ không còn nhiều xe hơi!
Mary: Không thể tin nổi. Còn gì nữa không?
Jack: Nhiều công viên sinh thái sẽ được xây dựng, và chúng sẽ được tưới bằng nước thải được xử lý.
Mary: Điều này có nghĩa là sẽ không có ô nhiễm, phải không?
Jack: Đúng rồi. London sẽ sạch hơn và bền vững hơn.
Mary: Nghe thật tuyệt! Tôi hy vọng tôi có thể thấy kế hoạch của họ trở thành sự thật.

2. Unit 9 Lớp 11 Speaking Task 2

 Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. What are London’s current problems?
2. What are people’s efforts to solve the problems?
3. Will London be a good place to live in 2050?

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. London is a stressful and overcrowded city with lots of traffic jams and pollution.
2. They are making plans to improve the transport svstem and to make London a green city.
3. Yes. It'll be cleaner and more sustainable.

Bài dịch: 
1. Các vấn đề hiện tại của London là gì?
London là một thành phố đông đúc và quá tải với ùn tắc giao thông và ô nhiễm.
2. Những nỗ lực của mọi người để giải quyết vấn đề là gì?
Họ đang có kế hoạch để cải thiện hệ thống giao thông và làm cho London trở thành thành phố xanh.
3. Liệu London có phải là một nơi tốt để sinh sống vào năm 2050?
Có. Nó sẽ được sạch hơn và bền vững hơn.

3. Unit 9 Lớp 11 Speaking Task 3

Practise the conversation with a partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn bên cạnh.)

4. Unit 9 Lớp 11 Speaking Task 4

Choose one of the cities below. Use the ideas provided or your own to make a similar conversation. (Hãy chọn một trong những thành phố dưới đây, dùng ý tưởng gợi ý hoặc ý tưởng của riêng em để làm một đoạn hội thoại tương tự.)

TOKYO IN 2050

 • Current facts: good infrastructure; overcrowded trains; ageing population
 • Future plans: promote advanced technology to make greener cars, faster trains, and more convenient facilities for old people; use robots to do housework
 • Aim: to make Tokyo the most liveable city

NEW YORK 2050

 • Current facts: crowded public transport; piles of smelly rubbish; ageing electricity network
 • Future plans: promote self-driving electric taxis; use city’s building roofs for gardens fertilised with compost; build plants to turn waste into energy; build off shore wind farms
 • Aim: to make New York City an eco city

Bài dịch:

Tokyo năm 2050

 • Các sự kiện hiện tại: cơ sở hạ tầng tốt; những chuyến tàu chật hẹp; dân số già
 • Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy công nghệ tiên tiến để tạo ra những chiếc xe xanh hơn, tàu tốc hành nhanh hơn, và tiện nghi tiện lợi hơn cho người già; sử dụng robot để làm việc nhà
 • Mục đích: làm cho thành phố Tokyo trở thành một thành phố dễ sống nhất

Thành phố New York năm 2050

 • Các sự kiện hiện tại: vận tải công cộng đông đúc; đống rác; mạng lưới điện lão hóa
 • Các kế hoạch tương lai: thúc đẩy taxi tự vận hành; sử dụng mái nhà xây dựng của thành phố làm các vườn hữu cơ; xây dựng nhà máy để biến chất thải thành năng lượng; xây dựng các trang trại gió
 • Mục tiêu: đưa Thành phố New York thành một thành phố sinh thái

5. Unit 9 Lớp 11 Speaking Task 5

Work with a partner. Make predictions about a future city in Viet Nam. Take notes. (Làm việc với bạn bên cạnh, hãy dự đoán về một thành phố tương lai của Việt Nam. Viết ra ý chính.)

4. Bài tập trắc nghiệm Speaking Unit 9 Lớp 11

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 cities of the future - speaking chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 11 mới Speaking.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

5. Hỏi đáp speaking Unit 9 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

RANDOM