RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 11 mới Unit 4 Project - Kỹ năng nhóm


Bài học Unit 4 Lớp 11 phần Project hướng dẫn các em kĩ năng làm việc và thảo luận theo nhóm với những chủ đề liên quan đến nội dung chăm sóc cho những người cần giúp đỡ.

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 4 Lớp 11 Project  Task 1

Do a survey. Find out: (Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)
1. how many students in your class have taken part in voluntary work? (bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện)
2. what their reasons to volunteer were? (lý do họ làm tình nguyện viên là gì)
3. what they did? (họ đã làm những gì)
4. what they would like to do in the future if they haven't taken part in voluntary work so far? (họ muốn làm gì trong tương lai nếu cho đến nay họ vẫn chưa tham gia vào công việc tự nguyện)

2. Unit 4 Lớp 11 Project  Task 2

Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class. (Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

Gợi ý và hướng dẫn trả lời:

 

This Friday, my voluntary club and I will launch the voluntary movement with the message 'Join hands to help poor and disabled people'. We will call people in my village for raising funds and collecting gifts to help poor and disabled people. Besides that, we also connect with other sponsors and benefactors to organise charity events. The programme will take place over 2 days (Friday and Saturday). A half of the money raised will be given to children with difficult conditions. The other half will be used to organise a Mid-Autumn festival for disabled children on Sunday. The children will make mooncakes, colorful star lanterns, and cute masks. We will organise the fair so that the children can sell their products. We hope that they will have a meaningful Mid-Autumn festival. (Thứ Sáu này, tôi và câu lạc bộ tình nguyện của tôi sẽ phát động phong trào tình nguyện với thông điệp “Chung tay giúp đỡ người nghèo và người khuyết tật” Chúng tôi sẽ kêu gọi những người trong làng để gây quỹ và thu thập quà tặng để giúp đỡ những người nghèo và người tàn tật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối với các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm khác để tổ chức các sự kiện từ thiện. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày (thứ Sáu và thứ Bảy). Một nửa số tiền quyên góp sẽ được trao cho trẻ em có điều kiện khó khăn. Một nửa còn lại sẽ được sử dụng để tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ em khuyết tật vào ngày Chủ nhật. Các em sẽ làm bánh trung thu, đèn ông sao đầy màu sắc, và mặt nạ dễ thương. Chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ để các em có thể bán các sản phẩm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ có một lễ hội Trung thu đầy ý nghĩa.)

3. Bài tập trắc nghiệm Unit 4 Caring for those in need -Project

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 caring for those in need- Project chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới về chủ đề chăm sóc cho những người cần giúp đỡ. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 11 mới Project.


Câu 3 - Câu 6: Xem trắc nghiệm để thi online

4. Hỏi đáp Project Unit 4 Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

RANDOM