OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Unit 11 lớp 11 Speaking - Hội thoại Sources of energy


Bài học Unit 11 Sources of energy phần Speaking hướng dẫn các em nói về những thuận lợi và bất lợi của những nguồn năng lượng trong tự nhiên.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Unit 11 Speaking Task 1

The following statements list some advantages and disadvantages of various sources of energy. Read and tick (V) the appropriate box A (for the advantages) or D (for the disadvantages), then compare the results with partner's. (Các nhận xét sau đây liệt kê một số lợi thế và bất lợi của các nguồn năng lượng khác nhau. Đọc và đánh dấu (V) vào ô thích hợp A (đối với những lợi thế) hoặc D (đối với những khó khăn), sau đó so sánh kết quả với các bạn học.)

Guide to answer

Advantages (A)

Disadvantages (D)

4. Water power provides energy without pollution. 

 (Nguồn nước cung cấp năng lượng không gây ô nhiễm)

6. Solar energy is not only plentiful and unlimited but also clean and safe. 

 (Nguồn năng lượng mặt trời không chỉ dồi dào và vô tận mà còn sạch và an toàn.)

1. Fossil fuels will be exhausted within a relatively short time.

(Nguồn năng lượng hóa thạch sẽ cạn kiệt trong khoảng thời gian ngắn.)

2. Geothermal heat is available only in a few places in the world. 

(Nhiệt lượng chỉ có sẵn ở một vài nơi trên thế giới.)

3. If the wind does not blow, there is no wind energy. 

(Nếu gió không thổi, không có nguồn năng lượng gió.)

5. A nuclear reactor releases radiation which is dangerous to the environment. 

(Một lò phản ứng hạt nhân giải phóng bức xạ gây nguy hiểm cho môi trường.)

7. It is expensive to build a dam for hydroelectricity.

(Xây đập thủy điện rất tốn kém.)

2. Unit 11 Speaking Task 2

Work in pairs. Talk with your friend about the advantages and disadvantages of using each alternative source of energy, using the suggestions from Task 1. (Làm việc theo cặp. Nói chuyện với bạn bè về những lợi thế và bất lợi của việc sử dụng mỗi nguồn năng lượng thay thế sử dụng những từ Task 1.)

Useful language

enormous, plentiful, available                      dangerous

clean and safe                                           expensive

unlimited, renewable                                  polluted

convenient                                                 limited, non - renewable

cheap, simple devices/technology                 harmful

                                                                exhausted

Guide to answer

  • Wind power

A: I think that wind power can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while wind is abundant and unlimited.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is not available when there is no wind.

  • Solar energy

A: In my opinion, solar energy can be an alternative source of energy.

B: What is the reason that you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while solar energy is plentiful and infinite.

B: I know it is also clean and safe to the enviroment. However, it is only possible during the day time.

  • Nuclear power

A: I think that nuclear power can be an alternative source of energy.

B: Can you explain the reason?

A: Because our major sources of energy are running out while nuclear power is unlimited.

B: However, it can be very dangerous. A nuclear reactor releases radiation which is harmful to the environment.

  • Water power

A: I think that water power can be an alternative source of energy.

B: What makes you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while water is unlimited.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is expensive to build a dam for hydroelectricity.

  • Geothermal heat

A: For me, geothermal heat can be an alternative source of energy.

B: Why do you think so?

A: Because our major sources of energy are running out while this heat is available.

B: I know it also provides energy without pollution. However, it is possible only in a few places in the world.

3. Unit 11 Speaking Task 3

Work in groups. Express your belief on the increasing use of alternative source of energy in the future, using the ideas from Task 2. (Làm việc theo nhóm. Bày tỏ lòng tin của bạn vào việc sử dụng nguồn năng lượng thay thế trong tương lai, bằng cách sử dụng các ý đề nghị từ Task 2.)

Guide to answer

A: I believe that more and more people will use the alternative such as solar energy, wind power, nuclear power,... as a source of energy in the future.

B: What makes you believe that?

A: Because they are unlimited and can be renewable.

C. But they may be expensive or only available during it's sunny or windy.

D.  I hope the progress of science and technology will help overcome these problems.

Suggest paragraph

In my opinion using the alternative sources is the necessary way to solve the rapid exhaustion of our major sources of energy. The alternative sources such as solar energy, water power, wind power… are clean and safe for our life. Besides that they are unlimited and can be renewable. Nowadays, there are some developed countries that use the alternative sources parallel the major sources of energy. Day after day, science and technology develop so fast. There are more windmills, dams are built, more solar panels are set on the roofs of houses to create energy. I think in the future, the alternative sources will replace completely our major sources of energy.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Speaking Unit 11 Sources of energy chương trình Tiếng Anh lớp 11 về chủ đề các nguồn năng lượng. Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học mới Unit 11 Sources of energy - Listening kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

MGID
ON