RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 phần Language Focus - Personal Experiences

Video-Banner

Sau khi ôn tập lý thuyết ngữ pháp các thì trong phần bài học, mời các em thử sức với một số câu hỏi trắc nghiệm Language Focus Unit 2 tiếng Anh 11 được chọn lọc và biên soạn từ HỌC247. Chúc các em thực hành hiệu quả!

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu):

 • Câu 1: Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best fits the blank space in each sentence.

  Not a word ________ since the exam started.

  • A. she wrote
  • B. she had written
  • C. had she written
  • D. she has written
  • A. go
  • B. be going
  • C. have gone
  • D. went
 •  

  YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. had left
  • B. left
  • C. has left
  • D. has been left
  • A. I'd meet
  • B. I was met
  • C. I met
  • D. I'd have met
 •  
   
  • A. drive
  • B. were driving
  • C. had driven
  • D. had been driving
  • A. leaves
  • B. is leaving
  • C. left
  • D. has left
  • A. already began - got
  • B. have already begun - got
  • C. had already begun - got
  • D. already began - had got
  • A. Were you looking
  • B. Have you looked
  • C. Have you been looking
  • D. Had you looked
YOMEDIA