OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Test Yourself F Unit 15 - 16 lớp 11


Bài học Test Yourself F Tiếng Anh lớp 11 này giúp các em ôn tập kiến thức tổng hợp hai bài 15 và 16 của chương trình học thông qua bài thực hành các kỹ năng: Listening, Reading, Pronunciation & Grammar, Writing.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt bài

1. Listening - Trang 187

 • Listen to the passage about Man in Space and decide whether the statements are True (T) or False (F). (Nghe đoạn văn về Con người trong vũ trụ và xác định các câu sau đúng (T) hoặc sai (F).)
 1. The first artificial satellite was launched on 4th  October, 1957.
 2. Many other heavier sputniks and rockets have been launched by the former Soviet Union and other countries since that time.
 3. The first manned spaceship was launched on 20th  April, 1961.
 4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind's first step into space.
 5. This historical event has proved that step by step man can conquer outer space.

Guide to answer Listening Test Yourself F English 11

 1. The first artificial satellite was launched on 4th  October, 1957. (T) 
 2. Many other heavier sputniks and rockets have been launched by the former Soviet Union and other countries since that time. (F) ----> The former Sviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets.
 3. The first manned spaceship was launched on 20th  April, 1961. (F) ---> A Soviet Union pilot took mankind's first step into space on 20th April, 1961.
 4. Yuri Gagarin, the Soviet pilot, took mankind's first step into space. (T)
 5. This historical event has proved that step by step man can conquer outer space. (T)
 • ​Tapescript Listening Test Yourself F English 11

​On 4th October, 1957 Moscow radio broadcast the news of the tremendous achievements, the former Soviet Union launched the world’s first artificial satellite. The Russian word “sputnik" in one day became an international word. Since that time, the former Soviet Union has launched many other heavier sputniks and rockets to trail the path of man to the planets and the stars.

The whole world was waiting for the first manned space flight. Few people doubted that it would happen in the former Soviet Union. Nevertheless, the actual flight came as a complete surprise. On 12th April 1961, a Soviet Union pilot, Yuri Gagarin, took mankind's first step into space. This historical event has provided that man can reach out and touch the distant stars and discover the secrets of the universe.

Phần dịch bài nghe Thực hành Test Yourself F tiếng Anh 11

Vào ngày 4 tháng Mười năm 1957, đài phát thanh Matxcova đã phát sóng tin tức về những thành tựu to lớn, Liên Xô đã phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Từ "sputnik" trong một ngày trở thành một từ quốc tế. Kể từ khi đó, Liên Xô đã đưa nhiều sputniks và tên lửa khác để di chuyển con người tới các hành tinh và sao.

Cả thế giới đang đợi chuyến bay không người lái đầu tiên. Vài người nghi ngờ rằng nó sẽ xảy ra ở Liên Xô. Tuy nhiên, chuyến bay thực tế trở thành một điều hoàn toàn ngạc nhiên. Vào ngày 12 tháng 4 năm 1961, một phi công Liên Xô, Yuri Gagarin, đã trở thành người đầu tiên bước chân vào không gian. Sự kiện lịch sử này đã cho thấy con người có thể tiếp cận và chạm vào các ngôi sao xa xôi và khám phá những bí mật của vũ trụ.

2. Reading - Trang 187-188

 • Read the passage and answer the questions. (Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)
 1. When were many very important discoveries made in medicine? (Nhiều khám minh được tạo ra trong y học trong thời gian nào?)
 2. Who developed the X-ray machine in 1985? (Ai đã phát triển máy chụp tia X năm 1985?)
 3. When was penicillin, the first antibiotic, discovered? (Thuốc kháng sinh đầu tiên penicillin được phát minh khi nào?)
 4. What can doctors do to save people's lives and help them live better lives today? (Các bác sỹ có thể làm gì để cứu sống con người và giúp học sống lâu hơn?)
 5. What is acupunture? (Châm cứu là gì?)

Guide to answer Reading Test Yourself F English 11

 1. Many very important discoveries were made in medicine in the 19th and 20th centuries.
 2. A German doctor named Roentgen developed the X-ray machine in 1895.
 3. It was discovered in 1928.
 4. Doctors can save people's lives by giving them a new heart or a new kidney. Hospitals have large computers and machines that help sick people live better.
 5. It is a very old method of treating sickness and pain. It uses needles to help the human body fight pain and disease.
 • Phần dịch bài đọc Thực hành Test Yourself F tiếng Anh 11

​Trong thế kỉ 19 và 20, nhiều phát minh rất quan trọng đã được thực hiện trong y học. Ví dụ, vào năm 1895, một bác sĩ người Đức tên là Roentgen phát triển máy X-quang. Một nhà khoa học Anh là Sir Alexander Flemming phát hiện ra penicillin, kháng sinh đầu tiên vào năm 1928. Kháng sinh là loại thuốc chống lại bệnh tật trong cơ thể. Flemming phát hiện ra thuốc penicillin phát triển trong nấm trên một miếng bánh mì cũ.

Nhiều cải tiến tuyệt vời khác đã được thực hiện trong công nghệ y học. Các bác sĩ có thể cứu mạng con người bằng cách cho họ một trái tim mới hoặc một quả thận mới. Bệnh viện có nhiều máy điện toán và máy móc hiện đại có thể giúp người bệnh sống một cuộc sống tốt hơn. Y học ngày nay rất hiện đại, nhưng nó cũng theo lối cổ truyền ở một số nơi trên thế giới. Ở Trung Quốc và các quốc gia khác ở châu Á, các bác sĩ sử dụng châm cứu. Một phương pháp rất cổ để điều trị bệnh đau nhức. Châm cứu sử dụng kim để giúp cơ thể con người chống lại sự đau đớn của bệnh tật. Các bác sĩ đã sử dụng phương pháp này trong hàng ngàn năm, và một số vẫn còn sử dụng, nó ngày hôm nay.

3. Pronunciation and Grammar - Trang 188-189

a. Listen and put a tick (V) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underline part of the word. (Lắng nghe và đánh dấu vào ô bên phải, chú ý phát âm của phần gạch chân ở các từ.)

 1. rent
 2. tenth
 3. lived
 4. loves

b. Complete the sentences, using question tag. ( Hoàn thành các câu sau, sử dụng câu hỏi đuôi)

 1. The seafood is delicious, ______? ------> The seafood is delicious, isn't it?
 2. He passed the entrance exams, _____? ------> He passed the entrance exams, didn't he?

c. Rewrite each of the following sentences in such a way that it means almost the same as the sentence printed before it. (Viết lại các câu dưới đây sao cho có nghĩa giống với câu đã cho.)

1. People think that Jane is very rich.

—>  Jane is thought _______________________

2. It is said that she won a special prize.

—>  She is said ___________________________

3. People say that he knows five foreign languages.

—> He is said _____________________________

4. It is thought that the thief got in throuch the kitchen window.

—> The thief ______________________________

Guide to answer Grammar (c) Test Yourself F English 11

 1. Jane is thought to be rich. 
 2. She is said to have won a special prize. 
 3. He is said to know five foreign languages. 
 4. The thief is thought to have got in through the kitchen window.

4.Writing - Trang 189

Write a biography of Mark Twain, using the following information: Known as one of the greatest American writers. (Viết bài tiểu sử về Mark Twain, bằng cách sử dụng các thông tin sau: Được biết đến như là một trong những nhà văn vĩ đại nhất của Mĩ.)

Guide to answer Writing Test Yourself F English 11

Paragraph 1

Mark Twain was known as one of the greatest American writers. His real name was Samuel Longhorn Clemens. He was bom in Missouri in 1835 and grew up on the banks of the Mississippi River. He started writing during the Civil War. Besides, he worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, Mark Twain married Olivia Langdon. His wife had great influence on his books. Mark Twain was also a famous lecturer. He traveled around the country, giving talks on a variety of subjects. His best works are “Tom Sawyer” and “Huckleberry” and another book “Life on the Mississippi” which told of his adventures on the river boats of his era. His last novel was written in 1909. He died at the age of 74.

Paragraph 2

Mark Twain, one of the greatest American writers, was born in Missouri in 1835. His real name was Samuel Langhome Clemens. He spent his childhood on the riversides of the Mississippi River. Twain started writing during the Mississippi River During Civil War. He worked as a newspaperman in Nevada and California. In 1870, he married Olivia Langdon. He was also a famous lecturer and travelled around the country, giving talks on a variety of subjects. The "Life on the Mississippi" told about his adventures on the river boats. Among his novels are best ones: "The Adventures of Tom Sawyer'' and "The Adventures of Huckleberry Finn". He wrote his last novel in 1909, and he died at the age of 74.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

5. Bài tập trắc nghiệm Test Yourself F Lớp 11

Vây là các em đã được ôn tập bài học unit 15 và unit 16 qua phần thực hành Test Yourself F chương trình Tiếng Anh lớp 11. Để luyện tập thêm các em hãy hoàn thành Trắc nghiệm Test Yourself F Unit 15 - 16 lớp 11.

Câu 11 - Câu 30: Xem trắc nghiệm để thi online

6. Hỏi đáp Test Yourself F Lớp 11

Và nếu có thắc mắc gì về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từ vựng và ngữ pháp có thể đặt câu hỏi ở phần hỏi đáp để được cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 hỗ trợ giải đáp tốt nhất. Chúc các em ôn tập và học tốt! 

-- Mod Tiếng Anh 11 HỌC247

MGID
ON