RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Tiếng Anh 11 mới Review 3 Skills - Kỹ năng


Bài học Unit 8 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Review language giúp các em củng cố kiến thức bài học nghe, nói, đọc viết về những Unit đã học

QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

 

1. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Reading  Task 1

Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.)

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly affected by rising sea levels. This can endanger water supply in all coastal cities and threaten the life of millions of people.

Viet Nam’s Me Kong Delta, one of Asia’s most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people, faces the risk of fast sea-level rise. Sea-level rise could flood more than 80 percent of the Me Kong Delta, and rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

In addition, natural ecosystems and economic activities such as fisheries and tourism may be disrupted. Storms and sea-level rise can cause erosion of river banks and beaches, which can lead to loss of land. Sea-level rise is global. People should understand the risks of living in coastal areas and be prepared to deal with them.

Bài dịch: 

Nguy cơ dâng mực nước biển

Hơn 20 thành phố vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biển và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển có thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây có thể tụt xuống khoảng 2.6 triệu tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tế như đánh bắt cá và du lịch có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.

Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những vùng bờ biển và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.

2. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Reading Task 2

Read the text and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

1. Why are rising sea levels a direct threat to Viet Nam?
2. How is the Me Kong Delta described?
3. What may happen as a result of sea-level rise in the Me Kong Delta?
4. How can natural ecosystems and economic activities be affected?
5. What can storms and rising sea levels lead to?

Bài dịch và lời giải chi tiết:

1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.
2. It is described as one of Asia's most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.
3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.
4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.
5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

Bài dịch:

1. Tại sao mực nước biển dâng là mối đe dọa trực tiếp đối với Việt Nam?
Bởi vì hơn 20 thành phố bị ảnh hưởng trực tiếp. Mực nước biển dâng cao có thể gây nguy hiểm cho việc cung cấp nước ở những thành phố này và đe doạ cuộc sống của hàng triệu người.
2. Lưu vực sông Mê Kông ở Việt Nam được mô tả như thế nào?
Được mô tả là một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và có khoảng 20 triệu người.
3. Điều gì có thể xảy ra do mực nước biển dâng ở Đồng bằng sông Cửu Long?
Hơn 80% đồng bằng sông Mê Kông có thể bị ngập lụt. Sản lượng gạo có thể giảm khoảng 2,6 triệu tấn / năm.
4. Các hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tế có thể bị ảnh hưởng như thế nào?
Các hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tế như thủy sản và du lịch có thể bị gián đoạn.
5. Bão và mực nước biển dâng cao có thể dẫn tới những gì?
Chúng có thể dẫn đến xói mòn bờ sông, bãi biển, và mất đất.

3. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Speaking Task 3

Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary. (Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản và nói về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Student A: Let’s talk about our heritage tour. Which site do you think we should visit?
Student B: How about going to Trang An Scenic Landscape Complex?
Student A: What can we see there?
Student B: There are many beautiful caves and unique pagodas.
Student A: Well,...

Tạm dịch:

Học sinh A: Hãy nói chuyện về chuyến đi du lịch di sản văn hóa của chúng ta. Bạn nghĩ địa danh nào nên đến thăm?
Học sinh B: Làm thế nào về Khu danh thắng Trắng An?
Học sinh A: Chúng ta có thể nhìn thấy gì ở đó?
Học sinh B: Có rất nhiều hang động đẹp và chùa độc đáo.
Học sinh A: Vâng, ...

4. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Listening Task 4

Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Comlex. Decide whether the following statements are truc (T) or false (F) according to the speaker. (Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)

 

T

F

1. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.

 

 

2. Tourists may come to see Trang An's limestone mountains and lakes.

 

 

3. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 - 20,000 years ago.

 

 

4. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.

 

 

5. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.

 

 

Bài giải: 

1. T                 2. F                3. T                       4. F                 5. T

5. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Audio Script

Audio Script:

Known as "Ha Long Bay on land", Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains, caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc - Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas. Achaeological relics have proved that humans in this region date back to about 10,000 - 20.000 years ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their culture.

Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadel from 968 to 1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi in 1010. the citadel remained known as the ancient capital of Viet Nam.

Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on the UNESCO's World Heritage List.

Bài dịch:

Được biết đến với cái tên "Vịnh Hạ Long trên đất liền", Khu danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, hang động và di tích khảo cổ. Bao gồm Khu du lịch sinh thái Tràng An, cảnh Tam Cốc - Bích Động và thành cổ Hoa Lư.

Du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng động thực vật đa dạng, những hang động đẹp và những ngôi chùa độc đáo. Các di tích khảo cổ học đã chứng minh rằng con người ở khu vực này đã trở lại từ khoảng 10.000 - 20.000 năm trước. Người cổ đại đã dùng đất đai phong phú, định cư trong khu vực và phát triển văn hóa của họ.

Các vị vua từ các triều Đình, Lê và Lý đã thành lập thành Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ di chuyển thành Hoa Lư sang Hà Nội năm 1010. Thành trì vẫn được biết đến như là thành cổ của Việt Nam.

Có những giá trị tự nhiên và văn hoá độc đáo. Tổ hợp phong cảnh Tràng An xứng đáng nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

6. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Writing Task 5

Read and complete David’s letter, using the words in the box. (Đọc và hoàn thành bức thư của David, dùng từ cho trong khung.)

your culture    extra - curricular activities   higher education    scholarship   admitted to
You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I'm wondering if I can pursue (1)___ in your country, Viet Nam.
 
I’m good at computer science, maths, English and French. Could I apply and be (2)___ one of your universities without a good command of Vietnamese?
 
Can international students apply for a (3)____ in Vietnamese universities? Would I qualify for on- campus or off-campus jobs?
 
I’m involved in many social and (4)____ too. I'm very active and like organising different events for my class and school.
 
Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying in Viet Nam and learning more about (5)____ . Can my dream come true?
 
Look forward to hearing from you soon.
 
All the best,
 
David

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. higher education
2. admitted to
3. scholarship
4. extra- currcular activities
5. your culture 

Tạm dịch:

Chào Việt,

Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên đại học, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể theo được giáo dục đại học ở nước bạn, Việt Nam.

Tôi giỏi về khoa học máy tính, toán, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi có thể xin và được nhận vào một trong những trường đại học của bạn mà không có một sự kiểm soát chặt chẽ ở Việt Nam?

Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng tại các trường đại học Việt Nam không? Liệu tôi có đủ điều kiện để được nhận vào học tại trường trường hoặc ngoài trường không?

Tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội và các hoạt động ngoại khóa nữa. Tôi rất năng động và thích tổ chức các sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi.

Bạn nghĩ tôi nên nộp đơn vào trường đại học nào? Tôi luôn mơ ước học tập ở Việt Nam và học hỏi thêm về nền văn hoá của bạn. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không?

Hi vọng nhận được phản hồi sớm từ bạn.

Trân trọng,

David

7. Unit 8 Lớp 11 Review 3 - Writing Task 6

Hi Tim, 

You asked me about my future plans. Of course, I'd like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA.

I'm good at English, maths, science and geography, now. I'm working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can international studens like me apply for financial aid in us colleges? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I'm invovled in many social and extra-curricular activities too. I'm very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with highest honours. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon.

All the best,

Quang
Bài dịch: 

Chào Tim,

Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên đại học, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể theo đuổi nền giáo dục đại học ở nước bạn, Mỹ hay không.

Tôi giỏi tiếng Anh, toán, khoa học và địa lý. Tôi đang làm việc chăm chỉ để có được điểm số cao trong bài thi tiếng Anh. Liệu điểm số cao trong kỳ thi này sẽ giúp tôi có được một suất học bổng tốt? Các sinh viên quốc tế như tôi có thể xin trợ cấp tài chính ở trường đại học không? Liệu tôi có đủ điều kiện để học theo học tại trường hoặc ngoài trường không?

Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội và ngoại khóa. Tôi rất năng động và thích tổ chức các sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi.

Bạn nghĩ trường đại học nào tôi nên nộp đơn? Tôi luôn mơ ước học tại một trường đại học Hoa Kỳ và tốt nghiệp với danh dự cao. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không?

Hi vọng nhận được phản hồi sớm.

Gửi lời chúc tốt nhất,

Quang

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 8 Lớp 11- Review Skills

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 8 Review Language chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 8 lớp 8 mới Review skills.


Câu 3 - Câu 6 : Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Review skills Unit 8  Lớp 11

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

RANDOM