ADMICRO
18AMBIENT

Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo

15/07/2021 0 Bytes 1083 lượt xem 3 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2021/20210715/102737036162_20210715_103402.pdf?r=8209
ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

Kì thi tuyển sinh tốt nghiệp THPT đã kết thúc, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và tham khảo đáp án sau bài thi, Học247 xin giới thiệu Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bảng đáp án của tất cả các đề thi giúp các em đánh giá được két quả bài làm của mình. Chúc các em có một kì thi đạt kết quả thật cao!

 

 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021

BÀI THI NGOẠI NGỮ

MÔN: TIẾNG ANH

 

Mã đề 401

1. A

2.C

3.A

4.A

5.B

6.B

7.A

8.A

9.D

10.B

11.B

12.A

13.A

14.C

15.D

16.C

17.B

18.D

19.B

20.C

21.C

22.D

23.A

24.C

25.A

26.D

27.D

28.D

29.C

30.B

31.C

32.D

33.C

34.D

35.A

36.A

37.B

38.B

39.B

40.D

41B

42.D

43.B

44.B

45.D

46.D

47.B

48.D

49.C

50.A

Mã đề 402

1. A

2.C

3.D

4.B

5.D

6.D

7.C

8.A

9.C

10.C

11.A

12.B

13.A

14.B

15.A

16.D

17.D

18.D

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.B

26.D

27.A

28.B

29.D

30.A

31.D

32.D

33.D

34.A

35.A

36.A

37.B

38.A

39.B

40.D

41A

42.B

43.B

44.D

45.C

46.B

47.B

48.A

49.A

50.D

Mã đề 403

1.B

2.C

3.B

4.B

5.A

6.D

7.D

8.A

9.B

10.D

11.A

12.D

13.C

14.D

15.B

16.B

17.C

18.C

19.B

20.D

21.A

22.A

23.A

24.B

25.C

26.B

27.A

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.B

34.A

35.C

36.C

37.D

38.C

39.D

40.D

41C

42.D

43.C

44.B

45.B

46.D

47.A

48.C

49.D

50.B

Mã đề 404

1.D

2.A

3.B

4.C

5.D

6.C

7.B

8.B

9.C

10.D

11.B

12.

13. C

14.B

15.D

16. D

17.A

18.B

19. C

20. B

21.D

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.C

28.A

29.C

30.B

31. A

32.C

33.A

34.B

35.B

36.B

37.C

38.A

39.A

40.C

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.B

48.B

49.A

50.A

Mã đề 405

1. D

2. C

3.B

4.C

5.B

6.B

7.C

8.D

9.B

10.C

11. D

12.C

13.A

14.D

15.C

16.A

17.C

18.D

19.B

20.B

21.D

22.D

23.C

24.A

25.C

26.C

27.C

28.A

29.B

30.B

31.D

32.A

33.C

34.D

35.A

36.D

37.A

38.D

39.B

40.B

41A

42.B

43.A

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.A

50.D

Mã đề 406

1.C

2.A

3.C

4.D

5.B

6.D

7.B

8.B

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.B

18.B

19.B

20.A

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27. C

28.A

29.A

30.A

31.D

32.B

33.B

34.A

35.A

36.A

37.C

38.C

39.

40.A

41D

42.C

43.D

44.C

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 407

1.A

2. C

3.D

4.A

5.C

6.D

7.A

8.B

9.A

10.C

11. B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.A

21.B

22.C

23.B

24.C

25.C

26.C

27.C

28.D

29.A

30.B

31.D

32.D

33.D

34.B

35.C

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41B

42.D

43.A

44.D

45.C

46.D

47.A

48.A

49.C

50.C

Mã đề 408

1. B

2.C

3.D

4.D

5.A

6.A

7.D

8.B

9.A

10.A

11.B

12.B

13.B

14.D

15.D

16.B

17.D

18.A

19.C

20.A

21.B

22.C

23.B

24.C

25.C

26.C

27.C

28.D

29.A

30.B

31.D

32.A

33.C

34.A

35.D

36.D

37.A

38.A

39.D

40.A

41C

42.C

43.C

44.D

45.C

46.C

47.D

48.B

49.C

50.B

Mã đề 409

1. D

2. D

3. B

4. B

5. D

6. B

7. C

8. B

9. A

10. C

11. C

12. C

13. D

14.A

15. A

16. D

17.B

18.B

19.A

20.A

21.D

22.D

23.A

24.A

25.B

26.A

27.D

28.D

29.D

30.B

31.D

32.B

33.B

34.A

35.D

36. D

37.B

38.B

39.B

40.A

41B

42.D

43.A

44.A

45.B

46.A

47. D

48.C

49.A

50.A

Mã đề 410

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.B

7.B

8.A

9.A

10.C

11.D

12.D

13.C

14.A

15.D

16.D

17.B

18.A

19.B

20.B

21.C

22.B

23.C

24.B

25.B

26.D

27.B

28.A

29.A

30.D

31.A

32.C

33.D

34.C

35.A

36.D

37.C

38.D

39.B

40.A

41C

42.D

43.C

44.A

45.D

46.C

47.B

48.B

49.D

50.A

Mã đề 411

1. B

2.A

3. C

4.D

5.B

6. A

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12.A

13. C

14. D

15. C

16. B

17.C

18. C

19. D

20. C

21.C

22.C

23.

24.D

25. B

26. D

27. B

28. C

29. D

30. B

31.D

32.B

33.A

34.B

35.B

36.A

37.B

38.B

39.A

40.C

41D

42.B

43.A

44.A

45. A

46. C

47. C

48. A

49. C

50. D

Mã đề 412

1.D

2.A

3.B

4B.

5.C

6.A

7.B

8.B

9.A

10.D

11.C

12.C

13.C

14.A

15.D

16.D

17.D

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.A

24.A

25.C

26.D

27.B

28.A

29.C

30.A

31.B

32.D

33.D

34.A

35.A

36.B

37.D

38.B

39.B

40.B

41B

42.C

43.C

44.B

45.C

46.A

47.C

48.A

49.A

50.D

Mã đề 413

1.D

2.B

3.A

4.D

5.A

6.D

7.B

8.D

9.D

10.B

11.B

12.A

13.B

14.D

15.D

16.A

17.D

18.C

19.A

20.A

21.C

22.D

23.D

24.A

25.D

26.A

27.A

28.C

29.C

30.C

31.D

32.C

33.D

34.C

35.C

36.C

37.A

38.C

39.C

40.A

41A

42.A

43.C

44.C

45.A

46.A

47.D

48.C

49.A

50.C

Mã đề 414

1.B

2.D

3.A

4.C

5.B

6.C

7.A

8.B

9.B

10.B

11.D

12.C

13.C

14.C

15.B

16.D

17.B

18.A

19.A

20. C

21.D

22.A

23.C

24.D

25.D

26.D

27.B

28.C

29.D

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.C

36.B

37.C

38.C

39.D

40.D

41 C

42.D

43.B

44.B

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.B

Mã đề 415

1. A

2.D

3.D

4. B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.B

10.C

11.A

12.B

13.B

14.D

15.D

16.A

17.C

18.A

19.B

20.D

21. C

22. C

23. D

24.B

25.B

26. D

27.D

28. D

29.B

30.C

31.D

32.A

33.A

34.A

35.C

36.D

37.D

38.A

39.C

40.B

41C

42.A

43.C

44.A

45.D

46.C

47.D

48.A

49.C

50.D

Mã đề 416

1.D

2.B

3.D

4.D

5.A

6.C

7.D

8.A

9.D

10.C

11.C

12.C

13.B

14.A

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.B

21.D

22.D

23.B

24.D

25.C

26.C

27.B

28.B

29.B

30.D

31.D

32.D

33.C

34.C

35.C

36.B

37.B

38.C

39.C

40.B

41D

42.D

43.D

44.B

45D

46.C

47.B

48.D

49.C

50.C

Mã đề 417

1. C

2.C

3.C

4.B

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.D

14.A

15.A

16.C

17.C

18.D

19.D

20.D

21.D

22.A

23.B

24.C

25.C

26.D

27.A

28.D

29.D

30.C

31.D

32.D

33.A

34.A

35.D

36.D

37.A

38.D

39.A

40.D

41A

42.C

43.A

44.C

45.C

46.A

47.C

48.D

49.A

50.C

Mã đề 418

1.B

2.C

3.A

4.D

5.C

6.D

7.D

8.C

9.C

10.A

11.D

12.D

13.A

14.B

15.B

16.B

17.D

18.B

19.D

20.C

21.A

22.A

23.C

24.C

25.D

26.C

27.A

28.D

29.A

30.C

31.C

32.D

33.D

34.A

35.D

36.C

37.A

38.A

39.C

40.D

41A

42.A

43.D

44.C

45.A

46.A

47.A

48.B

49.B

50.C

Mã đề 419

1.D

2.C

3.D

4.A

5.B

6.C

7.C

8.D

9.C

10D.

11.A

12.D

13.B

14.D

15.A

16.B

17.A

18.B

19.D

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.A

27.D

28.C

29. A

30.C

31.D

32.A

33.A

34.B

35.B

36.B

37.A

38.A

39.B

40.A

41A

42.B

43.A

44.D

45.D

46.B

47.A

48.C

49.C

50.B

Mã đề 420

1. A

2.C

3.D

4.C

5.B

6.C

7.

8.A

9.D

10.D

11.C

12.D

13.D

14.D

15.D

16.A

17.C

18.C

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.B

27.C

28.B

29.C

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.C

36.B

37.D

38.D

39.A

40.D

41C

42.B

43.D

44.D

45.A

46.B

47A.

48.C

49.A

50. B

Mã đề 421

1. D

2. C

3. B

4. C

5. D

6. C

7. C

8. C

9. B

10. A

11. A

12. D

13. D

14. B

15. A

16. B

17. C

18. B

19. B

20. B

21. A

22. A

23. B

24. B

25. A

26. C

27. B

28. A

29. A

30. D

31. C

32. C

33. A

34. A

35. A

36. B

37. B

38. A

39. C

40. C

41. C

42. A

43. C

44. A

45. B

46. B

47. A

48. C

49. A

50. B

Mã đề 422

1.D

2.D

3.A

4.B

5.A

6.A

7.B

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.C

15.D

16.C

17.D

18.A

19.A

20.D

21.A

22.A

23.D

24.C

25.B

26.A

27.A

28.D

29.C

30.D

31.B

32.D

33.A

34.A

35.C

36.B

37.B

38.C

39.A

40.C

41B

42.B

43.B

44.C

45.A

46.C

47.B

48.A

49.C

50.C

Mã đề 423

1. A

2.B

3.D

4.C

5.B

6.D

7.D

8.A

9.B

10.B

11.A

12.B

13.A

14.c

15.B

16.D

17.D

18.C

19.B

20.D

21.B

22.D

23.A

24.D

25.C

26.C

27.D

28.C

29.A

30.C

31.C

32.A

33.B

34.A

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.B

41A

42.D

43.D

44.B

45.C

46.B

47.C

48.A

49.D

50. C

Mã đề 424

1.D

2.A

3.B

4.D

5.B

6.A

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.A

14.C

15.B

16.A

17.D

18.A

19.D

20.A

21.D

22.C

23.C

24.A

25.A

26.B

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.A

33.A

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.C

40.D

41C

42.C

43.D

44.C

45.D

46.B

47.D

48.B

49.C

50.B

Trên đây là tòan bộ nội dung Đáp án chính thức đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt!

 

MGID