ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật

30 phút 10 câu 74 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 139849

  Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật? 

  • A. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
  • B. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
  • C. Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn. 
  • D. Có khả năng thích nghỉ cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
 • ANYMIND360-ADSENSE/
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 139850

  Sinh sản vô tính ở động vật là: 

  • A. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • B. Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
  • C. Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • D. Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 139851

  Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào? 

  • A. Trực phân và giảm phân.
  • B. Giảm phân và nguyên phân.
  • C. Trực phân và nguyên phân. 
  • D. Trực phân, giảm phân và nguyên phân.
 •  
   
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 139852

  Nguyên tắc của nhân bản vô tính là: 

  • A. Chuyển nhân của tế bào xô ma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
  • B. Chuyển nhân của tế bào xô ma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
  • C. Chuyển nhân của tế bào xô ma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới. 
  • D. Chuyển nhân của tế bào trứng vào tế bào xô ma, kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 139853

  Hạn chế của sinh sản vô tính là: 

  • A. Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện môi trường thay đổi.
  • B. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng đồng nhất trước điều kiện môi trường thay đổi.
  • C. Hạn chế của sinh sản vô tính làTạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng kém trước điều kiện môi trường thay đổi. 
  • D. Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ứng chậm chạp trước điều kiện môi trường thay đổi.
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 139854

  Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất? 

  • A. Nảy chồi. 
  • B. Trinh sinh.
  • C. Phân mảnh.       
  • D. Phân đôi.
 • ZUNIA12
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 139855

  Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống? 

  • A. Phân mảnh, nảy chồi.
  • B. Phân đôi, nảy chồi.
  • C. Trinh sinh, phân mảnh. 
  • D. Nảy chồi, phân mảnh.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 139856

  Loài động vật nào dưới đây không có hình thức sinh sản trinh sinh? 

  • A. Kiến.
  • B. Ong.
  • C. Rệp. 
  • D. Gà.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 139857

  Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại? 

  • A. Nảy chồi. 
  • B. Sinh sản vô tính.
  • C. Phân đôi.  
  • D. Phân mảnh.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 139858

   Trong tổ ong, cá thể đơn bội là 

  • A. Ong chúa. 
  • B. Ong đực.
  • C. Ong đực và ong thợ.  
  • D. Ong thợ.

Đề thi nổi bật tuần

 
 
OFF
ON