OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 9 Looking Back - Củng cố


Bài học Unit 9 Tiếng Anh lớp 10 mới phần Looking back giúp các em củng cố kiến thức bài học về phát âm, từ vựng và ngữ pháp liên quan đến chủ đề bảo vệ môi trường

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 9 Lớp 10 Looking back - Pronunciation Task 1

Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.)

Bài dịch:

1. ô nhiễm
2. xói mòn
3. năng lượng
4. động vật
5. tiêu thụ
6. nhận thức
7. nghèo
8. nhiễm bẩn
9. giải pháp
10. bảo vệ

2. Unit 9 Lớp 10  Looking back - Pronunciation Task 2

Put a mark (') before the stressed syllable in each of the words in 1. Then listen and check your answers. (Đặt dấu nhấn trước âm nhấn trong mỗi từ ở mục 1. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

1. pollution 
3. 'energy
4. 'animal
5. consumption
6. a'wareness
7. 'poverty
8. de'pletion
9. solution
10. pro'tection

3. Unit 9 Lớp 10 Looking back - Vocabulary Task 3

Group the words according to their class. (Nhóm các từ theo tính chất của chúng)

Đáp án:

Verb: Preserve, protect, consume, emit, deplete, erode
Noun: animal, energy, resource, threat, disposal

4. Unit 9 Lớp 10 Looking back - Vocabulary Task 4

Complete the sentences using the correct words in brackets. (Hoàn thành những câu này bằng cách sử dụng những từ chính xác trong ngoặc đơn.)

1. Water is one of the limited natural resources which can run out soon. All efforts should be made to it. (preserve /preservation)
2. Disposal of solid waste into the local river has been the cause of water in this area, (pollute /pollution)
3. of environmental preservation should be raised in the public as well as in education, (aware/awareness)
4. We should the limited or non-renewable natural resources for our future generations. (protection / protect)
5. The energy of the community has increased since the new resort was built, (consume /consumption)
6. Over-exploitation of oil will lead to the of this natural resource, (depletion /deplete)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. preserve
2. pollution   
3. awareness 
4. protect         
5. consumption
6. depletion

Bài dịch:

1. Nước là một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên có giới hạn mà có thể cạn kiệt sớm. Tất cả nỗ lực nên được thực hiên để bảo tồn nó.
2. Việc bỏ rác thải chất rắn ở sông là nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước ở khu vực này.
3. Nhận thức về việc bảo tồn môi trường nên được gia tăng trong công chúng cũng như trong giáo dục.
4. Chúng ta nên bảo vệ nguồn tài nguyên thiên không tái tạo (không làm mới) được và có giới hạn cho các thế hệ tương lai của chúng ta.
5. Việc tiêu thụ năng lượng của cộng đồng đã gia tăng kể từ khi khu nghỉ dưỡng mới được xây dựng.
6. Việc khai thác dầu quá mức sẽ dẫn đến việc can kiệt tài nguyên thiên nhiên này.

5. Unit 9 Lớp 10 Looking back - Grammar Task 5

Read the story. Underline the sentences said by Nick, Mary and Mr Jones. (Đọc câu chuyện. Gạch dưới những câu được Nick, Mary và ông Jones nói.)

Mr Jones is aware of the need for environmental protection. He has two children, Nick and Mary. One weekend, the family went to the beach to have a picnic. The seashore was much polluted because of the amount of waste left there. Mr Jones was very sad. He said, ‘All this rubbish is killing fish and other sea creatures.’ Nick immediately said, ‘We can clean the beach together.’ Mary said, ‘I will ask our friends and neighbours to come and help us.’ Mr Jones was very happy that his children wanted to help. He said, Tm so happy to hear that, children.’ The following week, the family came back to the beach with many of their friends and neighbours. They also brought big carrier bags. Mr Jones gave them gloves and told them, ‘Protect yourselves from germs.’

Mr Jones said, “All this rubbish is killing fish and other sea creatures”.
Nick said, “We can clean the beach together”.
Mary said, “I will ask our friends and neighbours to come and help us”.
Mr Jones said, “I’m so happy to hear that, children”.
Mr Jones gave them gloves and told, “Protect yourselves from germs”.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Bài dịch:

Ông Jones nhận thức được việc cần thiết bảo vệ môi trường. Ông có hai đứa con là Nick và Mary. Vào một cuối tuần, gia đình đến bãi biển để đi dã ngoại. Bờ biển bị ô nhiễm nặng vì số rác thải bị bỏ lại đó. Ông Jones rất buồn, ông nói: “Tất cá số rác này đang giết cá và những sinh vât biển khác.” Nick liền nói: “Chủng ta cố thể cùng nhau làm sach bờ biển.” Mary nói: “Con sẽ nhờ/kêu goi ban bè và hàng xóm chủng ta đến giúp chúng ta.” ông Jones rất vui là bọn trẻ muốn giúp đỡ. Ồng nói: “Bố rất vui khi nghe điều đó các con à.” Một tuần sau, gia đình trở lại bờ biển với nhiều bạn bè và hàng xóm của họ. Họ cũng mang theo những túi đựng lớn. Ông Jones đưa cho họ găng tay và nói “Bảo vẽ chính chúng ta khỏi vi trùng.”

Những câu được Nick, Mary và ông Jones nói:
Ông Jones nói: “Tất cả số rác này đang giết cá và những sinh vật biển khác.”
Nick nói: “Chúng ta có thể cùng nhau làm sạch bờ biển”.
Mary nói: "Con sẽ nhờ kêu gọi bạn bè và hàng xóm chúng ta đến giúp chúng ta”.
Ong Jones nói: “Bô rất vui khi nghe điều đó các con à”.
Ông Jones đưa cho họ găng tay và nói: “Bảo vệ chính chúng ta khỏi vi trùng."

6. Unit 9 Lớp 10 Looking back - Grammar Task 6

Report what Nick, Mary and Mr Jones said. (Đọc những gì Nick, Mary và ông Jones nói.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết

1. Mr Jones was very sad and said that all that rubbish was killing fish and other sea creatures.
2. Nick said that they could clean the beach together.
3. Mary told them she would ask their friends and neighbours to come and help them.
4. Mr Jones told his children he was so happy to hear that.
5. Mr Jones gave the people gloves and told them to protect themselves from germs.

Bài dịch:

1. Ông Jones rất buồn và nối rằng tất cả sô rác này đang giết cá và những sinh vật biển khác.
2. Nick nói rằng chúng có thể cùnq nhau làm sạch bờ biển.
3. Mary nói với họ rằng cô ấy sẽ nhờIkêu gọi bạn bè và hàng xóm đến giúp họ.
4. Ông Jones nói với bọn trề rằng ông rất vui khi nghe điều dó.
5. Ông Jones đưa cho mọi người găng tay và nói họ bảo vệ chính mình khỏi vi trùng

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Unit 9 Preserving the environment- Looking back

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 9 Preserving the enviromnet - Looking back chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 9 lớp 11 mới Looking back.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Looking Back Unit 9 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON