OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 7 Writing - Bài viết


Bài học Unit 7 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Writing giúp cách viết về sự Culture Diversity. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 1

The following jumbled-up paragraphs are from a text about typical American characteristics. Put them in order to make a meaningful text. (Đoạn văn được xáo trộn sau dây là một bài văn về những tính cách của người Mỹ. Đặt chúng theo thứ tự để làm thành bài văn có nghĩa.)

a. In short, these features are believed to be part of the American character, but like many other things in modern society, they may change over time.
b. America is a large country with people from different backgrounds and races so it is difficult to talk about the typical American. However, it is believed that there are some characteristics shared by most Americans.
c. Another typical American feature is the importance they place on money and the things it can buy. In fact, money is more important than prestige to them.
d. Perhaps the most important of these is individuality and individual rights. This characteristic originates in the days of the founding fathers, who were very strong individuals. Americans value freedom and do not like to be dependent on other people.
e. Finaily, in most American families, parents have less influence on their children than parents in other parts of the world. Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.
f. The second characteristic is that Americans are practical. They place great value on doing things for themselves. They also avoid taking jobs which are beyond their ability.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

- b
- d
3  - f
4  - c
— e
6 - a

Bài dịch:

1. Mỹ là một nước lớn với người từ các tầng lớp và sắc tộc khác nhau vì vậy thật khó để nói về một người Mỹ điển hình. Tuy nhiên, người ta tin rằng có vài tính cách mà hầu hết người Mỹ đều có.
2. Có lẽ điều quan trọng nhất là sự riêng tư và quyền cá nhân. Tính cách này xuất phát từ những ngày mà ông cha xây dựng nên đất nước, những người là những cá thể rất mạnh mẽ. Người Mỹ đánh giá cao sự tự do và không thích lệ thuộc vào người khác.
3. Tính cách thứ hai là người Mỹ thực tế. Họ đặt giá trị lớn vào những việc mà tự họ làm. Họ cũng tránh nhận lấy những việc quá sức với khả năng của họ.
4. Một điểm điển hình khác của người Mỹ là sự quan trọng mà họ đặt vào đồng tiền và những thứ mà nó có thể mua được. Thực tế, tiền quan trọng hơn uy tín đối với họ.
5. Cuối cùng, ở hầu hết những gia đình Mỹ, cha mẹ ít ảnh hưởng đến con cái hơn cha mẹ ở những nơi khác trôn thô' giới. Con cái có thể chọn bạn đời, ngay cả khi nếu cha mẹ phản đối sự lựa chọn của chúng.
6. Nói ngắn gọn, những điểm này được cho là một phần của tính cách Mỹ, nhưng giống như nhiều thứ khác trong xã hội hiện đại, chúng có thể thay đổi theo thời gian.

2. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 2

Read the text again and complete the outline for it. (Đọc bài văn lần nữa và hoàn thành dàn ý của nó.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Introduction: There are some characteristics shared by most Americans.
Characteristic 1: Individuality and individual rights.
Evidence: Americans value freedom and do not like to be depend on other people.
Characteristic 2. Practical
Evidence: They placc great value on doing things for them selves.
Characteristic 3: Important about money.
Evidence: Money is more important than prestige to them.
Characteristic 4: Less influence on children
Evidence: Children can choose their own partners, even if their parents object to their choice.
Conclusion: These features are believed to be part of the American character.

Bài dịch:

Giới thiệu: Có một số đặc điểm được hầu hết người Mỹ chia sẻ.
Đặc điểm 1: Tính cá nhân và quyền cá nhân.
Bằng chứng: Người Mỹ đánh giá tự do và không thích phụ thuộc vào người khác.
Đặc trưng 2. Thực tế
Bằng chứng: Họ đặt giá trị rất lớn vào việc làm việc cho bản thân họ.
Đặc điểm 3: Quan trọng về tiền bạc.
Bằng chứng: Tiền là quan trọng hơn uy tín cho họ.
Đặc trưng 4: Ít ảnh hưởng đến trẻ em
Bằng chứng: Trẻ em có thể chọn đối tác của riêng mình, ngay cả khi cha mẹ của họ phản đối sự lựa chọn của họ.
Kết luận: Những tính năng này được cho là một phần của nhân vật người Mỹ.

3. Unit 7 Lớp 10 Writing Task 3

Work in groups. Think of three typical characteristics of the Vietnamese people and examples to support each of them. Then write a short text of 150-180 words about these characteristics, using the outline in 2. (Làm theo nhóm. Nghĩ vể 3 tính cách điển hình của người Việt Nam. Cho ví để hỗ trợ mỗi tính cách. Viết một bài văn ngắn 150 -180 từ về chúng, sử dụng dàn bài phần 2.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. saving money. Save money from young age to old age
2. follow the crowd. They will follow the idea of many people even if it’s wrong
3. community. They live in the group with familiar people and things around.

In my opinion, there are 3 typical characteristics about Vietnamese.

The first one is saving. They usually save money from their young age and until their old age The second one is following the crowd. Most people don’t have their own idea or opinion Even they have their own one, but if the crowd has another one, they will follow the crowd. The final one is community. They would like to live and work in a familiar place. They don': want to change their living condition.

Generally, these characteristics also change over time in the modern society.

Bài dịch:

Theo ý tôi có 3 tính cách đặc trưng về người Việt Nam. 

Điều đầu tiên là tiết kiệm. Họ thường tiết kiệm tiền từ khi còn nhỏ cho đến khi lớn. 

Điều thứ hai là hay chiều theo đám đông. Hầu hết mọi người ít khi có ý kiến riêng. Thậm chí khi họ có, nhưng nếu đám đông có một ý khác, họ sẽ theo đám đông dù biết rằng đó là sai. Điều cuối cùng là tính cộng đồng. Họ thích sống và làm việc ở nơi thân quen. Họ không muốn thay đổi điều kiện sống của mình.

Nói chung, những tính cách này cũng đã thay đổi dần theo thời gian trong xã hội hiện đại.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

4. Bài tập trắc nghiệm Writing Unit 7 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 7 Culture diversity- Writing chương trình Tiếng Anh lớp 11 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 7 lớp 10 mới Review writing.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

5. Hỏi đáp Writing Unit 7 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON