OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Listening - Bài nghe


Bài học Unit 3 Tiếng Anh lơp 10 mới phần Listening sẽ cho các em nghe nội dung về vì một cộng đồng tốt đẹp hơn.

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 4 Lớp 10 Listening Task 1

 Discuss the following questions with a partner. (Thảo luận những câu hỏi sau với một người bạn.)

Are therer people who need help in your community? If yes, what kind of help do they need? what are some different ways people can help out in their community? (Có những người cần giúp đỡ trong cộng đồng của bạn không? Nếu có, họ cần loại trợ giúp gì? Một số cách khác nhau mà mọi người có thể giúp đỡ trong cộng đồng của họ là gì?)

2. Unit 4 Lớp 10 Listening Task 2

Match the words with their definitions. What are the parts of speech of these words? (Nối các từ với nghĩa của chúng. Từ loại của những từ này là gì?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. B
2. C
3. A

Bài dịch

1. quyên góp – cho một cái gì đó, đặc biệt là tiền, chô những người cần nó
2. phi lợi nhuận – không vì mục đích lợi nhuận
3. thông báo dịch vụ công cộng – một quảng cáo đặc biệt cho công chúng, thông thường về các vấn đề sức khỏe hoặc an ninh

3. Unit 4 Lớp 10 Listening Task 3

Listen to the announcement by the director of Heart to Heart Charity and decide whether the following statements are true (T) or false (F). (Lắng nghe bài diễn văn của giám đốc Trung tâm Từ thiện Từ Trái Tim Đến Trái Tim và quyết định xem những nhận định sau đúng (T) hay sai (F).)

  True False

1. Heart to Heart Charity is a non-profit organisation.

 

 

2. Few children or adults in our community are hungry, cold, or sick nowadays.

 

 

3. You can donate food but not clothes.

 

 

4. You can’t donate money.

 

 

5. You can donate time and work in the office of this organisation.


 

 


Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. T
2. F
3. F
4. F
5. T

Bài dịch:

1. Hội từ thiện từ Trái tim đến trái tim là một tổ chức phi lợi nhuận. 
2. Rất ít trẻ em hoặc người lớn trong cộng đồng của chúng ta bị đói, lạnh hoặc bệnh ngày nay.
3. Bạn có thể tặng thức ăn chứ không tặng quần áo.
4. Bạn không thể quyên góp tiền.
5. Bạn có thể quyên góp thời gian và làm việc trong văn phòng của tổ chức này.

4. Audio Script Unit 4 Lớp 10 Listening

This is a public service announcement for the Heart to Heart Charity. We are a non-profit organisation that helps people in need. As theTet holiday approaches, we are asking you to think of those in our community who need help. Even today, we have unbelievable problems in our community. Many children and adults are hungry, cold and sick every day. Our goal here at Heart to Heart Charity is to help those people. To do this, we need your help. To help, you can do one of three easy things. First, you can donate food and clothes to our organisation. Your food and clothing will go straight to someone who needs it. Second, you can donate money to our organisation. We will only use your money to buy food, clothes, and medicine for the needy. Or last, you can donate your time and work in the office. We always need new volunteers. Your donation of any kind will always be welcome. So please contact us at 15 Ha Thanh Street. We are open from 8.30 a.m. to 10p.m. every day. 

Dịch Script:

Đây là một thông báo dịch vụ công cho Tổ chức từ thiện Từ Trái tim đến Trái tim. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận giúp mọi người có nhu cầu. Theo cách tiếp cận kỳ nghỉ Tết, chúng tôi yêu cầu bạn nghĩ về những người trong cộng đồng của chúng ta, những người cần giúp đỡ. Thậm chí ngày nay, chúng ta có những vấn đề không thể tin được trong cộng đồng của chúng tôi. Nhiều trẻ em và người lớn bị đói, lạnh và bệnh mỗi ngày. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là hội từ thiện từ Trái tim đến Trái tim giúp đỡ những người đó. Để làm điều này, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Để giúp đỡ, bạn có thể làm một trong ba điều dễ dàng. Đầu tiên, bạn có thể tặng thực phẩm và quần áo cho tổ chức của chúng tôi. Thức ăn và quần áo của bạn sẽ đi thẳng đến người cần nó. Thứ hai, bạn có thể quyên góp tiền cho tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tiền của bạn để mua thực phẩm, quần áo và thuốc cho người nghèo. Hoặc , bạn có thể đóng góp thời gian của bạn và làm việc trong văn phòng. Chúng tôi luôn cần những tình nguyện viên mới. Đóng góp của bạn dưới mọi hình thức sẽ luôn được chào đón. Vì vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số 15 đường Hà Thành. Chúng tôi mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

5. Unit 4 Lớp 10 Listening Task 4

Listen to the announcement again and choose the best answer.  (Lắng nghe lại bài diễn văn và chọn câu trả lời đúng nhất.) 

1. First, you can donate
2. Second, you can donate
3. Third, you can donate 

Đáp án: 

1. C
2. A
3. B 

6. Unit 4 Lớp 10 Listening Task 5

Work in groups. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

Have you ever volunteered or done community service? If yes, what did you do? If no, what is your plan to help people in your community?

Bài dịch:

Bạn đã bao giờ làm tình nguyện hay làm hoạt động dịch vụ cộng đồng? Nếu rồi, bạn đã làm gì? Nếu chưa, kế hoạch của bạn để giúp mọi người trong cộng đồng là gì?

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Listening Unit 4 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 4 for a better community- Listening chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 mới Listening.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Listening Unit 4 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON