OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 4 Communication And Culture - Giao tiếp và văn hoá


Bài học Unit 3 tiếng Anh lớp 10 mới phần Communication and Culture giúp các em hình tượng về chủ đề vì một cộng đồng tốt đẹp hơn

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 4 Lớp 10 Communication task 1

 Look at the list of activities. Which of them are necessary for community development in your area? Put them in the order of importance with 1 being the most important and 5 the least important. (Nhìn vào danh sách các hoạt động. Hoạt động nào trong số chúng cần thiết cho sự phát triển cộng đồng ở khu vực bạn? Xếp chúng theo thứ tự mức động quan trọng với 1 là quan trọng nhất và 5 là kém quan trọng nhất.)

Volunteer activities
Order of importance
Helping old or sick people  
Helping disadvantaged or handicapped children  
Helping old and childless people  
Taking part in directing the traffic  
Taking care of war invalids and the families of martyrs  

 

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Giúp người già hoặc người bệnh
Giúp trẻ em thiệt thòi hoặc khuyết tật
Giúp đỡ những người già và neo đơn
Tham gia phân làn giao thông
Chăm sóc thương binh và gia đình liệt sĩ

2. Unit 4 Lớp 10 Communication task 2

Work in groups. Exchange your opinions. (Làm việc theo nhóm. Trao đổi ý tưởng của các bạn.)

Student A: What is the most important volunteer activity in our area?
Student B: I think taking part in directing the traffic is the most important.
StudentC: Really? I think ....

Bài dịch:
Học sinh A: Hoạt động tình nguyện quan trọng nhất trong khu vực của chúng ta là gì?
Học sinh B: Tôi nghĩ rằng tham gia phân luồng giao thông là quan trọng nhất.
Học sinh C: Thật sao? Tôi nghĩ ...

4. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 3

What do you know about this man? What do you think the quote means? (Bạn biết gì về người đàn ông này? Bạn nghĩ câu nói trên có nghĩa là gì?).

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Mohandas Karamchand Gandhi was born on 2 October 1869, was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist, and political ethicist, who employed nonviolent resistance to lead the successful campaign for India's independence from British Rule. (Mohandas Karamchand Gandhi sinh ngày 2.10.1869, là anh hùng dân tộc Ấn Độ, đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống chế độ thực dân của Đế quốc Anh và giành độc lập cho Ấn Độ với sự ủng hộ của hàng triệu người dân.)

5. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 4

Read the text about Mahatma Gandhi and answer the questions. (Đọc bài viết về Mahatma Gandhi và trả lời các câu hỏi.)

MAHAJMA GANDHI

Mahatma Gandhi was born in 1869 in India. At the age of 18, he travelled to Britain to study law at a university in
London. Then he came back to India and worked there for a few years. In 1893. he got a job as a lawyer in South Africa. At that time, coloured people. including the Indians living in South Africa, and white people were not treated equally, and he fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular.

In 1914, Gandhi moved back to India. At that time, the British ruled India and Indian people were not treated equally. Gandhi wanted the British to leave India so that the country could become independent. He was a peaceful man and against all forms of violence. In the end, he won, and the British left India in 1947.
After that, Gandhi continued to fight for the rights of poor people and women in India and became a hero for millions of people.

Bài dịch:

Mahatma Gandhi được sinh ra vào năm 1869 ở Ấn Độ. Ở tuổi 18, ông đã đến Anh để học Luật tại một trường đại học ở London. Rồi ông quay về Ấn Độ và làm việc tại đó trong vài năm. Vào năm 1893, ông nhận được công việc làm luật sư ở Nam Phi. Thời gian đó, người da màu, bao gồm người Ấn sống ở Nam Phi và người da trắng không được đối xử công bằng, và ông đã đấu tranh cho quyền của người da màu nói chung và người Ấn nói riêng.

Năm 1914, Gandhi chuyển về sống ở Ấn Độ. Thời gian đó, người Anh đang cai trị Ấn Độ và người Ấn không được đối xử công bằng. Gandhi muốn người Anh rời Ấn Độ để quốc gia này được độc lập. Ông là người chuộng hòa bình và chống lại tất cả thể loại bạo lực. Cuối cùng, ông đã thắng, người Anh rời Ấn Độ năm 1947.

Sau đó, Gandhi tiếp tục đấu tranh cho quyền của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ và trở thành người anh hùng của hàng triệu con người.

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. When and where was Mahatma Gandhi born? (Mahatma Gandhi sinh ra khi nào và ở đâu?)
He was born in 1869 in India. (Ông sinh năm 1869 ở Ấn Độ.)
2. What did he do to help coloured people in South Africa? Why? (Ông đã làm gì để giúp người da màu ở Nam Phi? Tại sao?)
He fought for the rights of coloured people in general and the Indians in particular. (Ông đã chiến đấu cho các quyền của người da màu nói chung và người Ấn Độ nói riêng.)
3. What were his contributions to India? (Những đóng góp của ông cho Ấn Độ là gì?)
He helped to make the British leave India so that India became independent in 1947. He also fought for the rights of poor people and women in India. (Ông đã giúp làm cho người Anh rời Ấn Độ để Ấn Độ trở nên độc lập vào năm 1947. Ông cũng đã đấu tranh vì quyền lợi của người nghèo và phụ nữ ở Ấn Độ.)

6. Unit 4 Lớp 10 Culture Task 5

Work in groups. Talk about a person who contributed to the development of your local area / your country. Share your ideas with your groups. (Làm việc theo nhóm. Nói về một người đóng góp cho sự phát triển của địa phương / đất nước bạn. Chia sẻ ý tưởng với nhóm của bạn.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

7. Bài tập trắc nghiệm Communication and Culture Unit 4 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 3 for a better community chương trình Tiếng Anh lớp 10. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 4 lớp 10 mới Communication And Culture.

Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

8. Hỏi đáp Communication and Culture Unit 4 Lớp 10

Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt! 

MGID
ON