OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tiếng Anh 10 mới Unit 2 Reading - Giao tiếp và văn hoá


Bài học Unit 2 Tiếng Anh lớp 11 mới phần Reading hướng dẫn các em xây dựng từ vựng hỏi và trả lời về cơ thể của bạn và bạn 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1. Unit 2 Lớp 10 Reading Task 1

Acupuncture (Châm cứu)
Look at the picture, do you know anything about acupuncture? (Nhìn vào bức ảnh, bạn có biết gì về châm cứu không?)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

Acupuncture is a form of alternative medicine and a key component of traditional Chinese medicine  (TCM) in which thin needles are inserted into the body.
Tạm dịch: Châm cứu là một hình thức khác của thuốc và là một phương pháp điều trị chủ yếu trong ý học truyền thống của Trung Quốc bằng cách sử dụng đầu nhọn đâm vào cơ thể.

2. Unit 2 Lớp 10 Reading Task 2

Read the passage below. In pairs, or groups, choose the three most interesting things you learnt about acupuncture from the passage and report to the class. (Đọc bài văn dưới đây. Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm, chọn 3 điều thú vị nhất về châm cứu từ bài viết và trình bày trước cả lớp.) 

Acupuncture is one of the oldest medical treatments in the world. It originated in China more than 2,500 years ago. The practice of acupuncture is rooted in the idea of promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang. Although there are unanswered questions, acupuncture appears to work. Scientific studies offer evidence that it can ease pain and treat from simple to complicated ailments.
The technique of acupuncture involves placing hair-thin needies in various pressure points (called acupoints) throughout the body. Stimulating these points is believed to promote the body’s natural healing capabilities and enhance its functions. Originally, there were 365 acupoints, but this has increased to more than 2000 nowadays. Acupuncture is considered to be very safe when enough precautions are taken. The most common side effects with acupuncture are soreness, slight bleeding, or discomfort. Some people may feel tired after a session. Care is also needed so that inner body parts are not touched by the needles.
Despite its general safety, acupuncture isn’t for everyone. People who have bleeding problems or are taking blood related medicine should not have the treatment. it's also not recommended for people who have electronic medical devices inside their bodies.
Today, a lot of people use acupuncture as a reliable alternative to modern medicine. According to a US. 2002 survey (the most reliable survey to date), an estimated 8.2 million American adults had tried acupuncture. This number has been reported to be increasing steadily.  

Tạm dịch:  

Châm cứu là một trong những thuật trị bệnh cổ xưa nhất trên thế giới. Nó khởi thủy ở Trung Quốc từ hơn 2500 năm trước. Việc thực hiện châm cứu bắt nguồn từ ý tưởng gia tăng sự hài hòa giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm và dương. Mặc dù những thắc mắc chưa được lí giải, châm cứu đã có những hiệu quả nhất định. Khoa học nghiên cứu tìm ra những bằng chứng cho rằng châm cứu có thể giảm đau và và chữa những bệnh từ đơn giản đến phức tạp.

Kỹ thuật châm cứu gồm có việc đặt những mũi kim mỏng như sợi tóc vào những điểm huyệt khác nhau khắp cơ thể. Người ta tin rằng kích thích những điểm này sẽ gia tăng khả năng chữa lành tự nhiên của cơ thể và cải thiện các chức năng của cơ thể. Vốn dĩ, chỉ có khoảng 365 huyệt, nhưng số lượng này đã tăng lên hơn 2000 huyệt hiện nay.

Châm cứu được cho là rất an toàn khi có sự cẩn trọng. Tác dụng phụ thường thấy nhất của châm cứu là cơn đau, chảy máu nhẹ và sự khó chịu. Một vài người có thể cảm thấy mệt mỏi sau khi thực hiện châm cứu. Cần chú trọng để phần nội tạng bên trong cơ thể không bị kim đâm vào.

Mặc dù nhìn chung là an toàn, châm cứu không phải dành cho tất cả mọi người. Những người có vấn đề về việc xuất huyết hoặc đang dùng thuốc có liên quan đến máu không nên chữa trị theo cách châm cứu. Nó cũng không được khuyến khích dùng cho những người sử dụng thiết bị y tế chạy bằng điện bên trong cơ thể họ.

Ngày nay, rất nhiều người dùng châm cứu làm phương pháp thay thế đáng tin cậy thay cho dùng thuốc. Theo một khảo sát của Mỹ năm 2002 (khảo sát đáng tin cậy nhất hiện còn), ước tính khoảng 8,2 triệu người lớn Mỹ đã thử châm cứu. Báo cáo cho thấy con số này còn đang tăng đều.

3. Unit 2 Lớp 10 Reading Task 3

Read the text quickly and find words which are closest in meaning to the following. (Đọc nhanh bài viết và tìm ra những từ gần nghĩa nhất với nghĩa của những từ dưới đây.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. ailment (n): bệnh tật

2. ease (v): giảm đau, ngưng

3. acupoints (n): huyệt

4. precaution (n): chú trọng

5. alternative (adj): lựa chọn

6. treatment (n): chữa trị

7. evidence (n): bằng chứng

8. promote (v):gia tăng, thúc đẩy

4. Unit 2 Lớp 10 Reading Task 4

Read the text again and answer the following questions. (Đọc lại bài viết và trả lời những câu hỏi sau.)

Bài dịch và câu trả lời chi tiết:

1. What is the basic idea of acupuncture? (Ý tưởng khởi đầu của châm cứu là gì?)
(It's) promoting harmony between humans and the world around them and a balance between yin and yang. ((Đó là) thúc đẩy sự hòa hợp giữa con người và thế giới xung quanh họ và sự cân bằng giữa âm dương.)
2. Why is acupuncture believed to be effective? (Tại sao người ta tin rằng châm cứu rất hiệu quả?)
It is believed to promote the body's natural healing capabilities and enhance its functions. (Nó được cho là để thúc đẩy khả năng chữa bệnh tự nhiên của cơ thể và tăng cường chức năng của nó.)
3. How many acupoints are there nowadays? (Hiện nay có bao nhiêu điểm huyệt được tìm ra?)
There are more than 2000 nowadays. (Hiện nay có hơn 2000.)
4. What are the most common side effects with acupuncture? (Tác dụng phụ thường gặp của châm cứu là gì?)
They are soreness, slight bleeding, or discomfort. (Đó là đau, chảy máu nhẹ, hoặc khó chịu.)
5. Who should not take acupuncture? (Ai không nên sử dụng phương pháp châm cứu?)
Those who have electrical or electronic medical devices inside them. (Những người có thiết bị điện tử bên trong!)
6. Why do more and more people turn to acupuncture? (Tại sao ngày càng nhiều người tìm đến phương pháp châm cứu?)
Acupuncture is considered as a reliable alternative to modern medicine. (Châm cứu được coi là một lựa chọn đáng tin cậy cho y học hiện đại.)

5. Unit 2 Lớp 10 Reading Task 5

Do you know any other alternative therapies like yoga, acupressure, head massage or aromatherapy? Work in pairs or groups to share information and then report to the class. (Bạn có biết bất kì liệu pháp thay thế nào như yoga, châm cứu, mát xa đầu hay liệu pháp tinh dầu? Làm việc theo cặp hoặc theo nhóm để chia sẻ nhau thông tin rồi trình bày trước cả lớp.)

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

6. Bài tập trắc nghiệm Reading Unit 2 Lớp 10

Như vậy là các em đã xem qua bài giảng phần Unit 2 Family life - Reading chương trình Tiếng Anh lớp 10 mới về chủ đề bạn và cơ thể của bạn. Để củng cố kiến thức bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 2 lớp 10 mới Reading.


Câu 3 - Câu 5: Xem trắc nghiệm để thi online

7. Hỏi đáp Reading Unit 2 Lớp 10

 Nếu có gì chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi với cộng đồng Tiếng Anh HỌC247 ở mục Hỏi đáp để được giải đáp nhanh nhất. Sau bài học này các em chuyển qua bài học kế tiếp. Chúc các em học tốt

MGID
ON