OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là gì?

  • A. 
   phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Đông Dương
  • B. 
   tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến sâu rộng
  • C. 
   tập hợp được một lực lượng công – nông vững chắc
  • D. 
   đã buộc chính quyền thực dân phải nhượng một số yêu sách về dân sinh, dân chủ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, đấu tranh vì mục tiêu dân sinh, dân chủ, đoàn kết các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận đấu tranh chnng với một số phong trào tiêu biểu: phong trào Đông Dương Đại hội (8-1936), phong trào đón rước phái viên chính phủ Pháp, ….

  Đảng tôi luyện vè tích lũy kinh nghiệm đấu tranh hợp pháp, công khai,….Đồng thời thấy được những hạn chế của mình trong công tác mặt trận, vấn đè dân tộc,…

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209786

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF