OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam rút ra được bài học nào sau đây từ thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay?

  • A. 
   Lấy phát triển văn hóa làm trung tâm.    
  • B. 
   Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.
  • C. 
   Lấy phát triển chính trị làm trung tâm.    
  • D. 
   Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Đáp án A, C, D loại vì trong đường lối cải cách - mở cửa của Trung Quốc xác định lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.

  - Đáp án B chọn vì với đường lối cải cách - mở cửa đúng đắn là xác định lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế cũng như chính trị - xã hội. => Bài học rút ra từ thành công của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc từ năm 1978 đến nay đối với Việt Nam là lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Trên thực tế, điều này đã được Đảng ta xác định trong đường lối Đổi mới đất nước năm 1986.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262640

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF