OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Việt Nam rút ra bài học kinh nghiệm nào sau đây từ cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga cho cuộc vận động giải phóng dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX? 

  • A. 
   Đặt quyền lợi giai cấp lên trên hết.      
  • B. 
   Chỉ đấu tranh chính trị giành chính quyền.
  • C. 
   Xây dựng liên minh tư sản với công nhân.  
  • D. 
   Thành lập chính đảng của giai cấp vô sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A loại vì mục tiêu hàng đầu và cũng là yêu cầu thực tiễn của lịch sử Việt Nam là giải phóng dân tộc.

  - Đáp án B loại vì Cách mạng tháng Mười sử dụng đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

  - Đáp án C loại vì Cách mạng tháng Mười được tiến hành nhằm lật đổ chính quyền lâm thời của giai cấp tư sản và giành quyền lợi cho đại bộ phận quần chúng lao động.

  - Đáp án D chọn vì dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvích - chính đảng của giai cấp vô sản Nga, Cách mạng tháng Mười đã diễn ra và thành công, đưa nhân dân lao động Nga lên làm chủ đất nước => bài học rút ra đối với cuộc vận động giải phóng dân tộc những năm 20 của thế kỉ XX là phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 262637

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON