OFF
OFF
ADMICRO
14AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

  • A. 
   Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản Việt Nam.
  • B. 
   Chấm dứt thời kì tồn tại của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản.
  • C. 
   Chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong  kiến Việt Nam.
  • D. 
   Chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đòi là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam vì:

  -         Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân ta vào những năm 20 của thế kỉ XX .

  -         Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mang thế giới. Trước năm 1930, nhiều nhà cách mạng Việt Nam ra nước ngoài tìm đường cứu nước nhưng chưa hề đề cập đến vấn đề đoàn kết với lực lượng cách mạng thế giới. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới.       

  -         Đảng ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối của cách mạng Việt Nam. Trước năm 1930, phong trào yêu nước của nhân đan ta diễn ra lien tục, sôi nổi, quyết liệt song đều thất bại vì khủng hoảng về đường lối.Nhìn chung các phong trào yêu nước trước đay theo khuynh hướng phong kiến cũng như dân chủ tư sản đã tỏ ra bất lực, không thể đưa cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp đến thắng lợi. cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước ngày càng trầm trọng ,làm cho cách mạng Việt Nam “ dường như nẳm trong đêm tối không có đương ra”. Từ khi Đảng ra đời đã vạch ra một đường lối cách mạng đúng đắn đó là trước làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân rồi sau đó tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  -         Kể từ khi Đảng ra đời cách mạng Việt Nam đã tuyệt đối thuộc quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là Đảng Cộng sản, Đảng đã xây dựng được một lực lượng mới cho cách mạng, chủ yếu là liên minh công – nông , lôi cuốn được đông đảo nông dân đi theo con đường con đường cách mạng, xây dựng được khối liên minh công- nông vững chắc, là một trong những nhân tố cơ bản tạo nên thắng lợi cho cách mạng Việt Nam.

  -         Đảng ra đời đã vạch ra được phương pháp cách mạng đúng đắn . Đó là phương pháp đấu tranh cách mạng bằng bạo lực của quần chúng theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Leenin , điều mà các nhà cách mạng tiền bối trước năm 1930 như Hoàng Hoa Thắm, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… chưa nhận thức được. Nhờ đó Đảng ta biết xây dựng hai lực lượng chính trị và vũ trang để tiến hành khởi nghĩa.

  -         Kể từ khi Đảng ra đời, cách mạng Việt Nam thực sự trở thành một bộ phận khăng khít của cách mang thế giới. Trước năm 1930, nhiều nhà cách mạng Việt Nam ra nước ngoài tìm đường cứu nước nhưng chưa hề đề cập đến vấn đề đoàn kết với lực lượng cách mạng thế giới. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới.

  -         Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. Sau 15 năm Đảng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong C ách mạng Tháng Tám 1945. Sau 9 năm lại làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 làm chấn động địa cầu. 21 năm sau(1975) đánh thắng giặc Mĩ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và lãnh đạo nhân dân ta xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

   Vì những lẽ đó Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam, trở thành một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến sự toàn thắng của cách mạng nước taVì những lẽ đó Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã mở ra một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam, trở thành một trong những nhân tố cơ bản quyết định đến sự toàn thắng của cách mạng nước ta

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210470

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON