OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Vì sao hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mang tầm vóc của một đại hội thành lập Đảng?

  • A. 
   Thống nhất được ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Thống nhất được ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Đông Dương.
  • C. 
   Thông qua luận cương chính trị của Đảng.
  • D. 
   Bầu Ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Quy tụ được phong trào công nhân, phong trào yêu nước, xác định đường lối đúng đắn, tổ chức chặt chẽ cho cách mạng Việt Nam.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210537

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON