OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã

  • A. 
   Thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa ở Pari.
  • B. 
   Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
  • C. 
   Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
  • D. 
   Triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc chủ động triệu tập đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam

  Cộng sản đảng đến Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) để bàn việc hợp nhất.

  Trang 8/13

  Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản (Hội nghị thành lập Đảng) bắt đầu họp từ ngày 6-1-1930 tại Cửu Long do Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 282592

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF