OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam được thể hiện chủ yếu trong việc xác định

  • A. 
   mối quan hệ với cách mạng thế giới.
  • B. 
   lãnh đạo cách mạng.
  • C. 
   phương pháp cách mạng.
  • D. 
   nội dung của cách mạng tư sản dân quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  trong cương lĩnh xác định nội dung của CMTS dân quyền là thực hiện tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Tức là phải thực hiện nhiệm vụ cần kíp, bức thiết nhất là phải đánh đuổi đế quốc giành độc lập dân tộc sau đó thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất để giành ruộng đất chia cho dân cày với mục tiêu cuối cùng là xây dựng xã hội chủ nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210839

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON