OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là

  • A. 
   xóa bỏ chế độ phong kiến.  
  • B. 
   ruộng đất cho dân cày.
  • C. 
   độc lập và tự do.    
  • D. 
   đánh đổ đế quốc Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210489

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON