OFF
OFF
ADMICRO
02AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trước hành động bội ước của thực dân Pháp, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã

  • A. 
   ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến 
  • B. 
   ra chỉ thị Kháng chiến - kiến quốc
  • C. 
   quyết định phát động cả nước kháng chiến
  • D. 
   ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trước hành động bội ước của thực dân Pháp, ngày 12-12-1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 216059

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON